Звіт диретора школи за 2022-2023 навчальний рік


Звіт директора школи Антонюк Катерини Василівни

Аналіз діяльності педагогічного колективу Спеціальної школи № 5 ім. Я.П. Батюка м. Києва за 2022-2023 навчальний рік

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану в 2022 – 2023 навчальному році залежала від безпекової ситуації. Структура та тривалість навчального тижня, дня, виховних занять і відпочинку, а також форми організації освітнього процесу визначилася педагогічною радою школи в межах часу, передбаченого освітньою програмою (відповідно до обсягу навчального навантаження та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти).

Освітня діяльність Спеціальної школи № 5 ім. Я.П. Батюка м. Києва у 2022-2023 навчальному році полягала у створенні умов для реалізації державної політики в сфері освіти, що здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормативно-правових документів спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти тощо.

Впродовж року школа здійснювала свою діяльність відповідно до затвердженого Статуту школи, в якому визначені основні завдання, принципи та функції освітньої діяльності навчального закладу, на основі яких запроваджено внутрішню систему забезпечення якості освіти. Стосовно удосконалення якості освітніх і управлінських процесів, а особливо – забезпечення ґрунтовних ініціатив, ефективного, сталого розвитку. Навчально-виховний процес здійснювався з дотриманням всіх особливостей організації навчального року в умовах воєнного стану.

Навчально - виховна діяльність здійснювалася в очній формі з використанням дистанційних технологій, таких як: відеоконференції (ZOOM), онлайн – платформи (Human), сайт школи, Viber мережу, шкільна сторінка на Facebook тощо.

Адміністрація закладу несла персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників закладу. Було забезпечено безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу організовано слідували до найпростішого укриття та перебували в ньому до завершення тривоги. Освітній процес продовжувався в укритті, а після відбою тривоги учасники поверталися до навчальних класів та продовжували процес навчання з урахуванням необхідного корегування.

Згідно плану роботи на 2022-2023 навчальний рік педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: • районною – «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти»; • шкільною – «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».

Пріоритетними завданнями Спеціальної школи № 5 на 2022-2023 навчальний рік були такі завдання:

 1. Спрямувати в 2022/2023 навчальному році всю навчально-виховну роботу школи на вивчення і творче впровадження науково – методичних тем: районної - «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти», шкільної - «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».
 2. Продовжити роботу педагогів над впровадженням Державного стандарту загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами за новими навчальними планами, програмами з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
 3. Побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально - інтегрованої та мобільної особистості.
 4. Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і базовою, базовою і старшою школою.
 5. Продовжувати створювати умови для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання навчально – технічної бази школи, якісної організації допрофесійної підготовки.
 6. Систематичне підвищення якості освіти та її доступності, створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 7. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання і виховання.
 8. Спрямувати навчально – виховний процес на формування загальнокультурних, громадянських, патріотичних, здоров’язберігаючих компетентностей учнів, формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою всіма учасниками навчально – виховного процесу.
 9. Створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.
 10. Розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Кредо школи: «Кожен учень-унікальна особистість і завдяки поєднанню загальноосвітніх предметів із художньо – естетичними здібностями кожен має можливість виявити себе».
 11. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.
 12. Продовжити роботу над створенням умов для розвитку самомотивації творчості, інноваційної професійної діяльності, безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.
 13. Продовжити виконання нормативно-правових документів «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів», «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 14. Формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні, збагачення народних традицій, звичаїв тощо.
 15. Виховувати у здобувачів освіти активну життєву позицію, формувати творчу працелюбну особистість, виховати цивілізованого господаря. Спрямовувати педагогічний колектив на формування особистості з глибокою, свідомою громадянською позицією.
 16. Формувати у здобувачів освіти потребу виявляти активність у вирішенні екологічних проблем з метою виховати у юного покоління екологічно доцільну поведінку як показник духовного розвитку особистості.
 17. Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу.
 18. Продовжувати зміцнювати матеріально – технічну базу навчального закладу, покращувати харчування та медичне обслуговування дітей.
 19. Створення безпечних умов з охорони праці для працівників школи та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти, фізичного розвитку та зміцнення їх здоров’я.
 20. Підвищувати відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.
 21. Продовжувати співпрацю з батьківською громадськістю щодо мотивації їхніх дітей до шкільної освіти.
 22. Продовжувати створювати умови для проведення корекційної роботи з метою реабілітації дитини з вадами зору, яка буде володіти всією сукупністю якостей, які зможуть привести її до інтеграції в суспільство.
 23. Удосконалювати роботу учнівського самоврядування, домогтися, щоб учнівське самоврядування сприяло згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації особистості, ефективному входженню в доросле життя.

Управління школою здійснювалося в певній системі. Протягом року на інструктивно-методичних нарадах вивчались законодавчі, нормативні та інструктивні документи. Діяв механізм чіткого розподілу обов’язків між заступниками директора, головами методичних об’єднань, педагогічною радою школи тощо. Деякі адміністративні повноваження у школі делеговані головам МО, профспілковому комітету. Адміністрація школи залучала їх до корекції та контролю за виконанням навчальних програм, розподілу педагогічного навантаження. Ділова документація у школі велась відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами). Про стан ведення ділової документації видані відповідні накази.

В основному, управлінські рішення і дії відповідали діючим нормативним документам, видавались своєчасно згідно з термінами, визначеними в річному плані роботи, були дієвими та ефективними. Накази з основної діяльності доводились до відома працівників під підпис, велись протоколи педрад, засідань ШМО тощо. Перевірки, здійснені адміністрацією, свідчать про те, що педагогічний колектив школи надає певну увагу підвищенню результативності уроку, виховного заходу, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань та вихованості учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку особистості учнів.

Адміністрація школи використовує інноваційні технології та методи вивчення проблемних ситуацій: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинги в оцінці роботи педагогів, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад, нарад при директорові, методичних об’єднань тощо. Проводився контроль за виконанням управлінських рішень: на педрадах заслуховувались виконання рішень попередньої педради, аналогічно – на нарадах при директорі тощо.

Методична робота закладу у 2022-2023 навчальному році здійснювалась відповідно до вимог державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту та мала на меті надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними педагогічними технологіями НУШ.

Підвищенню результативності навчально-виховного процесу, педагогічній діяльності сприяли засідання педагогічних рад, на яких розглядались такі питання: І. Педагогічна рада на тему «Про підсумки діяльності школи у 2021/2022 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2022/2023 навчальний рік»:

 • Погодження освітніх програм Спеціальної школи на 2022/2023 навчальний рік.
 • Погодження та затвердження річного плану роботи Спеціальної школи на 2022/2023 навчальний рік.
 • Про погодження та затвердження структури та режиму роботи школи у 2022/2023 н.р., режиму роботи школи та правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Опрацювання Інструкції з ведення шкільної документації.
 • Про створення умов для педагогічної адаптації учнів 1-го класу, 5-х класів до навчання, дошк. групи.
 • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-12 класів у 2022-2023 навчальному році.
 • Розподіл корекційно - розвиткових занять, додаткових занять.
 • Затвердження класних керівників та вихователів.
 • Підсумки працевлаштування випускників.
 • Про дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму під час навчально- виховного процесу.
 • Про дотримання педагогічної етики.
 • Про особливості викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році.
 • Про вибори секретаря педради на 2022/2023 н.р. ІІ. Педагогічна рада на тему «Про перехід до нового Державного стандарту базової середньої освіти, організація освітнього процесу в 5-х класах НУШ» (Успіхи. Проблеми. Перспективи):
 • Виконання рішення попередньої педради.
 • Роль формувального оцінювання у підвищенні рівня навчальних досягнень учнів НУШ.
 • Про якість викладання навчальних предметів вчителями в класах НУШ.
 • Про психологічний супровід учасників ОП в НУШ
 • Хід атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р. ІІІ. Педагогічна рада на тему «Формування патріотичних почуттів у здобувачів освіти в рамках нових рекомендацій щодо організації виховної роботи»:
 • Виконання рішення попередньої педради.
 • Сучасні інноваційні підходи до виховання патріотизму та національної свідомості.
 • Забезпеченість наступності між початковою та середньою ланкою освіти для реалізації завдань із патріотичного виховання.
 • Формування здоров’я зберігаючих компетенцій.
 • Формування патріотичного виховання на базі музею історії школи. IV. Педагогічна рада на тему: «Атестація – шлях до підвищення професійної компетентності педагога»:
 • Виконання рішення попередньої педради.
 • Творче використання та результативність новітніх технологій та сучасних прийомів під час навчально-виховного процесу.
 • Система роботи вчителя початкових класів в рамках концепції НУШ.
 • Творчий звіт педагогів, що атестуються.
 • Про проведення ДПА та ЗНО. V. Педагогічна рада на тему «Про переведення та випуск учнів»:
 • Про організоване закінчення навчального року.
 • Про переведення учнів 1-11-х класів до наступних класів.
 • Про нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» у 2022/2023 навчальному році.
 • Про випуск зі школи учнів.
 • Про організацію та проведення свята Останнього дзвоника та Випускного вечора.
 • Про попередження дитячого травматизму на період літніх канікул 2023 року. VI. Педагогічні ради. На засіданнях педагогічних рад розглядали питання:
 • Затвердження результатів вибору підручників для 1 кл., 5 та 6 кл., 10 кл.
 • Про організацію освітнього процесу.
 • Про організацію роботи та впровадження інформаційно -комунікативної автоматизації систем «Єдина школа».
 • Про створення Медичного кабінету в Спеціальній школі № 5.
 • Про затвердження воєнного стану 2022-2023 навчального року.
 • Про подовження надання освітнього процесу здобувачам освіти, які навчаються в Спеціальній школі на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж). Систематично відбувалися наради при директорі, де розглядалися і заслуховувалися такі найважливіші питання шкільного життя:
 • Забезпечення організованого початку навчального року.
 • Готовність шкільного приміщення до нового навчального року.
 • Підготовка до Дня знань.
 • Режим роботи школи, ознайомлення вчителів з єдиними вимогами до усного та письмового мовлення тощо.
 • Аналіз стану виконання Закону України «Про мови» й «Програми розвитку української мови» – січень, заст. директора з НВР.
 • Проведення моніторингу «Захворювання на ГРЗ, вірусні інфекції» – січень, лікар.
 • Вивчення температурного стану школи – січень, заст. директора з АГД.
 • Підсумки виконання річного плану за І семестр – січень, заст. директора ВР.
 • Обсяг домашніх завдань. Організація та проведення годин самопідготовки– січень, заст. директора з ВР.
 • Про результати участі учнів у районних олімпіадах і конкурсах. Стан роботи з обдарованими учнями – січень, заст. директора з ВР.
 • Про стан роботи з попередження та профілактики правопорушень, злочинності, бездоглядності та СНІДу серед учнів у І семестрі 2022/2023 навчального року – січень, заст. директора з ВР, практичний психолог.
 • Про роботу психологічної служби – січень, заст. директора з ВР, практичний психолог.
 • Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів – січень, директор школи.
 • Пошуки шляхів проведення ремонтних робіт шкільної будівлі та її приміщень – січень, адміністрація.
 • Розпочали підготовку майбутніх першокласників до школи – лютий, заст. директора з НВР та з ВР, голова шкільної ПМПК.
 • Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальних приміщеннях – лютий, лікар.
 • Організація харчування – лютий, дієтсестра.
 • Продовження використання методики запобігання втоми та розладів зору у дітей під час проведення фізкультпауз на уроках та самопідготовках – лютий, заступники директора.
 • Місячник педагогічної діяльності «Професійна компетентність і діяльність педагога» – лютий, заступники директора, голови м/о.
 • Підготовка до ДПА, ЗНО, повторення матеріалу – лютий, заступник директора з НВР.
 • Про стан роботи з важковиховуваними дітьми та дітьми з малозабезпечених сімей – лютий, заст. директора з ВР.
 • Про підготовку матеріалів і оформлення атестаційних листів, характеристик – лютий, заст. директора з НВР.
 • Про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. Соціальний захист учнів школи – лютий, заст. директора ВР.
 • Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування у кабінетах, харчоблоці, спортивній залі та на спортивному майданчику – березень, заст. директора з АГД.
 • Контроль організації харчування дітей – березень, лікар.
 • Підготовка до проведення ЦЗ – березень, заст. директора.
 • Хід атестації педагогічних працівників – березень, заст. директора.
 • Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учнів напередодні весняних канікул – березень, заст. директора з ВР.
 • Про підготовку до літнього оздоровлення – березень, заст. директора з ВР.
 • Про підготовку школи до нового навчального року, про перспективу забезпеченості школи підручниками – березень, заст. директора з НВР.
 • Рейд-перевірка стану збереження шкільного майна – березень, заст. директора з АГД.
 • Заходи щодо благоустрою території школи – березень, заст. директора з АГД.
 • Дотримання правил ТБ і ОП – квітень, заст. директора з АГД.
 • Підготовка проєкту плану роботи школи на новий навчальний рік – квітень, адміністрація.
 • «Тиждень молодого тифлопедагога». – квітень, заст. директора.
 • Про ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією щодо закінчення навчального року – квітень, адміністрація.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр – травень, заст. директора з НВР.
 • Контроль за проведенням навчальних екскурсій – травень, заст. директора з НВР.
 • Контроль за оформленням та видачею документів про освіту – травень, заст. директора з НВР.
 • Про дотримання критеріїв семестрового та річного оцінювання учнів – травень, заст. директора з НВР.
 • Проведення заходів в рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» – травень, заст. директора з АГД тощо.
 • Затвердження графіка ремонтних робіт – травень, заст. директора з АГД тощо.

Адміністрація школи в 2022-2023 навчальному році узгоджено співпрацювала з радою школи та спільно провели низку засідань, на яких розглянули питання щодо затвердження планів роботи школи на поточний рік, забезпечення організованого початку навчального року, готовності шкільного приміщення до нового навчального року, підготовки до Дня знань, режиму роботи школи в умовах воєнного стану, стану організації гарячого харчування тощо.

На початок 2022-2023 навчального року штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснювалася відповідно до кадрової освіти педагогічних працівників. Час диктує все нові і нові вимоги до педагога, тому кожен вчитель нашої школи вміє працювати з комп’ютером, використовує нові інформаційно-комунікаційні технології, ефективно забезпечуючи освітній процес. Застосовуються в освітньому процесі хмарні технології, можливості Viber, Zoom, MIT та сервіси Google.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася методична робота, яка спонукала кожного педагога до підвищення свого фахового рівня, сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дала змогу молодим педагогам вчитися педагогічній майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечила підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Протягом року здійснювалося підвищення наукового рівня педагогів, підготовка до засвоєння змісту нових програм, опанування новітніми технологіями, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методики викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок роботи педагогів, надання їм кваліфікованої допомоги з теоретичної та практичної діяльності.

Для читання лекцій педагогам з психологічних питань організовувалися зустрічі з співробітниками Київського університету імені Бориса Грінченка тощо.

У процесі методичної роботи використовувалися такі форми роботи як засідання, лекції, доповіді, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, взаємовідвідування уроків та позакласних заходів, участь педагогів у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів, виставок, конкурсів. Постійно велася робота над проблемними темами: районною – «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті формування освіти» та шкільною – «Забезпечення цілісності процесу навчання і виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин». Також розглядалися питання на тему:

 • Організація і планування методичної роботи на 2022/2023 н. р.
 • Дотримання нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме: Конституції України, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, інструкції про ведення ділової документації, наказів, методичних листів МОН України.
 • Інформація про навчальні програми та їх навчально-методичне забезпечення.
 • План проведення першого уроку, Дня знань.
 • Обговорення реалізації єдиної методичної проблеми Спеціальної школи на засіданнях методичних об’єднань вчителів та вихователів.
 • Індивідуальні співбесіди з вчителями з питань вибору тем для самоосвіти.
 • Планування викладання навчальних дисциплін та виховної роботи.
 • Ведення документації педагогами.
 • Організація діяльності методичної ради школи.
 • Забезпечення проведення занять із самоосвіти з учителями з питань актуальних проблем сучасної освіти та підвищення їх фахового рівня.
 • Інструктивно-методична нарада з керівниками МО з питань: • планування роботи на новий навчальний рік; • коригування планів роботи з керівниками методичних об’єднань; • ознайомлення з новинками методичної та педагогічної літератури. Робота з молодими педагогами:
 • диференційоване навчання та індивідуальний підхід;
 • форми навчання та виховання (екскурсії, семінари тощо);
 • відвідування уроків та позакласних заходів досвідчених педагогів. Аналіз;
 • контроль за виконанням режимних моментів;
 • перевірка ведення класних журналів 1-12-х класів. Складання розкладів уроків. З метою координації діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби школи, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу, розробки основних напрямів методичної роботи закладу, організації консультацій для педагогів школи щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять, їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення, розробки заходів щодо узагальнення і поширення педагогічного досвіду співробітників школи тощо, створена методична рада, на засіданнях якої розглядалися різні питання, а саме:
 • Підсумки атестації педагогічних працівників.
 • Про методики та технології роботи з дітьми з особливими потребами.
 • Підсумки реалізації методичної проблеми школи.
 • Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р. тощо.

На педагогічних читаннях слухали актуальні питання з методики викладання окремих предметів, обговорювалися педагогічні новини. У педагогічних читаннях брали участь всі методичні об'єднання школи. З доповідями виступали досвідчені педагоги, творча молодь. Велика увага надавалася самоосвіті педагогічних працівників як одному з напрямків підвищення професійної майстерності вчителів. У наявності є теки з самоосвіти, які містять плани педагогів та звітну інформацію. Всі педагоги у 2022-2023 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації і опрацювали 30 годин з підвищення свого фахового рівня.

Вивчення стану викладання навчальних предметів та проведення позаурочних заходів у 2022-2023 навчальному році здійснювалося згідно плану роботи навчального закладу, проводилися методичні об’єднання, предметні тижні, місячник педагогічної майстерності тощо. У 2022-2023 навчальному році працювали такі методичні об’єднання:

 • вчителів-мовників - голова Рокша Г.В.;
 • вчителів природничо-математичного циклу - голова Іщенко М.В.;
 • вчителів і вихователів початкових класів - голова Захарчук К.Г.;
 • вчителів і вихователів дітей з інтелектуальними порушеннями - голова Андрусенко І.В.;
 • вихователів 5-12 класів - голова Голуб Л.М.;
 • класних керівників - голова Левченко Ю.А.; Протягом року робота методичних об’єднань із педагогічними кадрами була спрямована на виконання таких завдань:
 • підвищення якості знань учнів із базових предметів навчального плану;
 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення методичних та предметних тижнів;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • підвищення іміджу навчального закладу тощо. Протягом 2022/2023 н.р., відповідно до умов роботи закладу в період воєнного стану, було проведено 5 засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів (очно). Методична робота з педагогічними працівниками здійснювалась відповідно плану роботи м/о.
  Поєднання колективних та індивідуальних форм роботи, серед яких і індивідуальна з молодими вчителями (надання консультацій, аналізів уроків) і колективні наради за участю директора школи та членів педагогічні ради. На засіданнях методичних об’єднань обговорювались такі питання:
 • Обмін досвідом.
 • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів.
 • Обмін думками та пропозиціями щодо методичної роботи.
 • Про громадське виховання.
 • Про роботу щодо створення умов та формування навичок здоров’язбережувальної компетентності учнів.
 • Створення позитивної, доброзичливої атмосфери.

Педагогічні працівники методичного об’єднання – це творчі люди, які приймають активну участь у роботі різних онлайн – семінарів, інтернет – конференцій, підвищують свій освітній рівень. Основною метою роботи шкільного методичного об’єднання природничо-математичного циклу у 2022/2023 навчальному році було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в області навчального предмету та методики його викладання.

Вся робота методичного об’єднання була спрямована на виконання таких завдань:

 1. Сприяти вирішенню проблеми школи в підвищенні якості навчання шляхом використання на уроках сучасних навчальних технологій.
 2. У процесі роботи вдосконалювати професійну майстерність вчителя, продовжувати вивчати досягнення педагогіки та психології з даної проблеми.
 3. Постійно підвищувати рівень методичної підготовки педагогів.
 4. Підвищувати ефективність уроків шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів.
 5. Вивчати та впроваджувати передовий досвід вчителів школи, району, міста, області.
 6. Виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання і виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.
 7. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності.
 8. Створювати умови для самоосвіти вчителів та здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Тематика засідань, форми проведення були обрані на основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу з урахуванням професійної майстерності вчителів, їх практичних потреб та інтересів:

 • методична культура вчителя як складова його професійної компетентності;
 • формування методичної культури вчителя;
 • розвиток педагогічної творчості вчителя;
 • удосконалення самоосвіти вчителя;
 • ефективність уроку – результат активної діяльності вчителів та учнів;
 • мотивація до навчання як головна умова розвитку творчого мислення учнів на уроках хімії, фізики.
 • методи інтелектуальної праці як спосіб підвищення ефективності уроку математики;
 • використання кейс-методу на уроках;
 • роль етичного виховання в процесі формування особистості;
 • етичне виховання учнів під час вивчення біології;
 • використання елементів етики науки на уроках географії;
 • проблеми етичного виховання на уроках фізичної культури. У процесі діяльності методичного об’єднання виправдали себе такі форми роботи як:
 • моделювання та взаємовідвідування уроків;
 • індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими учнями;
 • корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;
 • вирішення педагогічних ситуацій і завдань;
 • ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;
 • огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Широко використовують члени методичного об’єднання методи і прийоми технології особистісно-орієнтованого навчання.

Вчителі методичного об’єднання мовників працювали за програмами НУШ з української мови, літератури, зарубіжної літератури, англійської мови та історії у 5 класах; брали участь у виборі підручників за програмою НУШ для 6 класу та 10 класу. Традиційно проводили позакласні заходи. Перш за все це участь у проведенні радіодиктанту Національної єдності. Діти і педагоги залюбки взяли участь. У лютому місяці провели літературний вечір, присвячений Дмитру Павличку, до Дня рідної мови. На відзначення Шевченківських днів провели літературний вечір, присвячений творчості Т.Шевченка та Г . Сковороди. Вчителі історії провели лінійку, присвячену Дню Революції Гідності.

На засіданнях методичного об’єднання вчителів і вихователів дітей з інтелектуальними порушеннями розглядалися питання з опрацювання нормативної бази, методичних рекомендацій з питань навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, ведення ділової документації, створення команди супроводу, розроблення та реалізація індивідуальної програми розвитку дитини з інтелектуальними порушеннями, роль вихователя щодо здійснення адаптації та модифікацій освітнього процесу, динаміка розвитку дитини та ін.

Протягом навчального року всі учасники методичного об’єднання брали активну участь у його роботі, а саме: готували доповіді, виступи, приймали активну участь в практичних заняттях, онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах, де розглядалися важливі питання освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, старанно виконували свої доручення.

З метою ефективної роботи вчителів та вихователів дітей з інтелектуальними порушеннями, МО ставить перед собою пріоритетні завдання:

 • удосконалення освітнього процесу з метою створення сприятливого навчального середовища для здобуття освіти дітей з інтелектуальними порушеннями;
 • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню особистості педагогів, що працюють з дітьми, які мають особливості у психофізичному розвитку;
 • підвищення їх творчого потенціалу шляхом проведення науково - практичних конференцій, семінарів і тренінгів з метою ефективної та продуктивної діяльності в умовах сьогодення;
 • доцільне застосування інноваційних технологій навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями;
 • оновлення навчально-методичної та інформаційної бази;
 • підготовка та збір матеріалів для самоосвіти та підвищення кваліфікації членів МО в спеціальному освітньому закладі.

Аналіз проведеної роботи свідчить, що науково-методична робота здійснювалася цілеспрямовано і була систематично спрямована на створення освітнього середовища для дітей з інтелектуальними порушеннями в контексті сучасних педагогічних інновацій, розвитку творчої особистості як учителя, так і учня, створення умов для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку всіх учасників освітнього процесу, запровадження в практику нових освітніх технологій Нової української школи.

Методичне об'єднання класних керівників в 2022-2023 н.р. працювало над темою: «Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями». Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

Слід відмітити, що класні керівники здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з вихователем, бібліотекарем, шкільним психологом, з батьками. В школі склалась добра традиція практичної й методичної взаємодопомоги, взаємовідвідування виховних заходів, спільне їх проведення, принциповий підхід до оцінювання роботи, зацікавленість класних керівників, вихователів та керівників гуртків у спільному обговоренні й реалізації проблем навчально-виховного процесу. В більшості випадків ця співпраця дає позитивні результати й на практиці, в тому числі й при проведенні відкритих виховних заходів, які крім інших мають на меті – удосконалення педагогічної майстерності.

Протягом 2022-2023 навчального року було проведено 5 засідань МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводились психологічні тренінги, розглядались питання формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості, вивчалася робота, яку проводили класні керівники з профілактики правопорушень серед підлітків, система роботи з обдарованими дітьми, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід. У роботі МО брали участь класні керівники усіх класів.

Методичне об’єднання вихователів 5-12 класів протягом 2022-2023 навчального року працювало над проблемним питанням: «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях».

Метою та основним завданням роботи методичного об'єднання у цьому навчальному році було:

 • становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;
 • створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;
 • стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі;
 • залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;
 • впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;
 • використання у виховному процесі новітньо-оздоровчих технологій;
 • удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;
 • систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

Для досягнення поставленої мети вихователі спиралися на загальнолюдські цінності, а саме: людина, сім’я, Батьківщина, творчість тощо.

Вихователі намагалися систематизувати пізнання світу дитини, вчили думати здобувачів освіти, стимулювати інтерес до оточуючого, відкриваючи дітям якомога більший потік інформації з життя, підтримували допитливість, розвивали спостережливість, творчі здібності, нахили, знайомились і впроваджували в практику роботи сучасні освітні технології та інновації, розкривали творчі здібності вихованців, працювали над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювали індивідуальний підхід до особистості. Також налагоджували фізично-оздоровчу роботу: укріплення здоров’я, нормальний розвиток дітей з вадами зору, використовували у роботі різні види ігрової діяльності школярів, виховували навички самоорганізації і самоконтролю, якостей особистості: чесності, працелюбства, вимогливості до себе, самостійності тощо.

Члени МО працювали над вихованням у дітей любові до праці, до рідного краю, поваги до людей, свого народу, його звичаїв і традицій, бережливого ставлення до навколишнього середовища. Шляхи реалізації цих завдань було досягнуто через такі форми методичної роботи як: диспути, круглі столи. Для реалізації даних цілей члени МО брали активну участь у всіх шкільних заходах: показували відкриті виховні години, вивчали методичну літературу, готували доповіді з актуальних проблем для виступу на педагогічній раді, на засіданні МО, ділилися досвідом, а також працювали у тісній взаємодії з вузькими спеціалістами навчального закладу (психологом, тифлопедагогом, лікарем, логопедами, вчителем ЛФК) і т.д. Робота методичного об’єднання вихователів 5-12 класів здійснювалася згідно затвердженого плану роботи МО на даний навчальний рік, та була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вихователів, методики проведення виховних заходів з використання ІКТ.

З метою розвитку творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення фахового досвіду вчителя були проведені предметні тижні, а саме:

 • Тиждень природничо - математичних дисциплін.
 • Тиждень української мови та писемності «Живи, красуйся наша мово!» тощо.

Проведені заходи в рамках тижня, були цікавими та насиченими, зорієнтовані на інтереси учнів. Атестація педагогів як чинник виявлення професіоналізму, компетентності відіграє важливу роль у результативності освітнього процесу. Під час атестації виявляються професійні риси педагога, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів та вихователів.

Атестація для педагогів стає перевіркою їх особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами власними здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, методична рада та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

 • активізація творчої професійної діяльності вчителів та вихователів;
 • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
 • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів;
 • забезпечення соціального захисту педагогів;
 • стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання. У 2023 році успішно пройшли атестацію педагоги школи, а саме: Присвоєно кваліфікаційну категорію:
 • «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів Чалій Тетяні Василівні;
 • «спеціаліст вищої категорії» вихователю Чалій Тетяні Василівні;
 • «спеціаліст вищої категорії» вчителю-дефектологу Онищенко Олені Миколаївні;
 • «спеціаліст вищої категорії» вчителю української мови та літератури Лейковській Наталії Володимирівні;
 • «спеціаліст вищої категорії» вихователю Лейковській Наталії Володимирівні.
 • «спеціаліст І категорії» вчителю-дефектологу Кітіленко Анні Сергіївні.

Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вихователю Волковій Світлані Михайлівні. Підтверджено раніше присвоєний 12 тарифікаційний розряд керівнику гуртка Шахову Миколі Анатолійовичу.

Успіхам в роботі педагогів сприяла творча активність, взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, виховних заходів, обмін досвідом, використання нестандартних форм організації навчально-виховного процесу, доцільне використання наочності, тісний зв’язок у роботі з вчителем-логопедом, психологом, вихователями, батьками тощо. Щороку до школи працевлаштовуються молоді педагоги. З метою активного залучення їх до професійної діяльності за кожним новоприйдешнім спеціалістом закріплені педагоги-наставники.

Наставниками молодих педагогів, які не мають спеціальної дефектологічної освіти є:

 1. Фляга Ж.В. – Шаповалова В.З.;
 2. Шевченко Л.В. – Іщенко М.В.;
 3. Баланчівадзе О.П. – Любченко Л.М.;
 4. Зарецька Л.В. – Кулєшова Т.П.;
 5. Прилуцька О.В. – Собова Л.І.
 6. Рябошапко О.В. – Безнащук Г.Г.

З метою допомоги молодим педагогам продовжує працювати постійно діючий семінар «Школа тифлопедагога» з проблем навчання читання і письма шрифтом Брайля. Педагоги-наставники надавали необхідні консультації, відвідували уроки та позакласні заходи. Постійно працював організований директором школи круглий стіл, де досвідчені тифлопедагоги ділилися досвідом з молодими педагогами, які прагнуть стати дефектологами.

З метою розвитку творчих здібностей педагогів та підвищення їх професійної майстерності в квітні був проведений «Тиждень молодого тифлопедагога». Всі уроки та виховні заходи були цікаві, змістовні, ретельно сплановані, проведені на належному рівні. Молоді педагоги продемонстрували різні форми та методи роботи, свій рівень володіння освітніми технологіями, вміння співпрацювати з дітьми, формувати ключові компетентності.

На виконання плану роботи Спеціальної школи № 5 на 2022-2023 навчальний рік керівництвом було проаналізовано стан виконання навчальних програм. Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом, розробленим та затвердженим у встановленому чинним законодавством порядку.

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти щодо виконання навчального плану і програм показало:

 • розклад уроків відповідає робочому навчальному плану школи;
 • усі вчителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів.

Навчальну програму вчителі виконали повністю як за кількістю годин, так і змістовно. Кількість тематичних, контрольних робіт, диктантів, навчальних екскурсій відповідає запланованим та записам на сторінках класних журналів.

У навчальному закладі склалася система контролю за станом ведення шкільної документації. Впродовж навчального року видано аналітичні накази за підсумками перевірки ведення шкільної документації, з результатами яких колектив школи ознайомлено на нарадах при директорі.

У Спеціальній школі № 5 навчалося 199 учнів з порушеннями зору з міста Києва, Київської області та інших областей України. В школі існує 1 дошкільна група, 25 класів, із них у 18 -ти класах учні навчаються за загальноосвітньою програмою, а в 7 -ми класах – за програмою для дітей із інтелектуальними порушеннями. Одна дитина має статус дитини – сироти, одна дитина – позбавлена батьківського піклування. Всі діти мають опікунів. Три дитини мають статус внутрішньо переміщених осіб. Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів Спеціальної школи № 5 за 2022-2023 н. р.

Класи Кількість класів Всього учнів Рівні навчальних досягнень Високий Достатній Середній Початковий 3-4 4 35 1 13 7 14 % 2,8 37,2 20 40 5-10 15 115 2 46 53 14 % 1,7 40,2 46 12,1 11-12 2 14 1 11 2 - % 7,1 78,6 14,3 -

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» нагороджені:

 • Туровський Арсен, 4-А кл.;
 • Левченко Михайло, 6-Б кл.;
 • Кошла Богдан, 7-А.

Навчання учнів за індивідуальною формою здійснювалось відповідно до індивідуальних навчальних програм та планів, складених на основі Типових навчальних планів.

Всього в 2022-2023 навчальному році було організовано та здійснено навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) для 7 учнів вчителями-дефектологами.
Педагоги, що здійснювали навчання на підставі існуючих навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, складали індивідуальні навчальні програми та календарно-тематичні плани, які були погоджені із заступником директора з навчально-виховної роботи та на їх основі впродовж навчального року велося поурочне планування. Кількість та послідовність навчальних занять регламентувались розкладом уроків, який письмово погоджувався з батьками. Виконання індивідуальних навчальних планів та програм, оцінювання навчальних досягнень учнів фіксувалися в окремих журналах з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів.

При здійсненні роботи з учнями, що навчаються за індивідуальною формою, фактів невиконання інваріантної складової Типових навчальних планів не виявлено.

Під час спілкування з батьками проводилася роз’яснювальна робота щодо нормативності, порядку та термінів оформлення документів з організації навчання учнів за індивідуальною формою на наступний 2023-2024 навчальний рік.

Важливою складовою діяльності Спеціальної школи № 5 є робота шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. У 2022-2023 навчальному році з метою вивчення рівня психічного розвитку учнів, визначення відповідних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації учнів, шкільна психолого-медико-педагогічна комісія працювала згідно з планом роботи та графіком роботи комісії. Учні, які були обстежені членами комісії, фіксувалися у журналі. Велася книга протоколів шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. Протягом всього навчального року проводилась корекційно-відновлювальна та розвивальна робота із учнями, метою якої є розвиток пізнавальних процесів, креативного мислення та розвиток творчих здібностей учнів, подолання недоліків особливостей розвитку особистості учнів школи, формування самостійного прийняття рішень, саморегуляції та самоконтролю.

В 2022- 2023 навчальному році дошкільна група діяла відповідно до Статуту Спеціальної школи, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» (нова редакція), «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами. Освітній процес у дошкільній групі здійснюється у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей з порушеннями зору від 3 до 6 років та ґрунтується на засадах творчого спрямування діяльності педагогічного колективу на всебічний розвиток дитячої особистості, вмінні своєчасно помічати нові тенденції в роботі з дітьми, рахуватися з вимогами сьогодення.

В 2022 – 2023 н. р. сформована 1 група дітей раннього віку у кількості 5 дітей. Троє дітей Середа О., Зейрук К., Гончаров В., очно відвідують заклад. Резнік М, Логвиненко Н., - на дистанційному навчанні.

Вихователі дошкільної групи спрямовували свою роботу для забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формували у дитини дошкільного віку моральні норми, розвиток її творчих здібностей, сприяли набуттю нею життєвого соціального досвіду. Берегли та зміцнювали фізичне, психічне і духовне здоров'я дитини, виховували у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля тощо. Систематично проводилася робота щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, збереження психофізичного здоров’я дошкільників через впровадження здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій тощо.

Вихователі приділяли велику увагу співпраці з батьками, закладали постійно основи для взаємодії вихователя з дітьми та дітей між собою, багато уваги приділяли знайомству, організації коротких розповідей про власні захоплення дітей, їх улюблені ігри тощо.

Були проведені на високому методичному рівні такі виховні заходи, а саме:

 1. Подорож в королівство доброти «Добро починається з тебе».
 2. Година спілкування «Великоднє диво».
 3. Заходи до Дня матері та Всесвітнього дня родини тощо.
 4. Урок-подорож «Країна ввічливості».
 5. Бесіда «Вогонь друг та ворог для нас?» тощо.

Виховна робота в Спеціальній школі здійснювалась у відповідності до Програми Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» за основними напрямками.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображались у системі виховних заходів, проведених з дотриманням умов воєнного стану, роботі з батьківською громадськістю, спільній діяльності школи та громадських організацій.

Зміст виховної роботи у школі передбачає: формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати, забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, культури та історії рідного народу, формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою, прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції, утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря, забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров'я, виховання поваги до законодавства України, державної символіки, забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості, формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою, розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації, формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до самостійного життя тощо.

Виховна робота була спрямована на:

 • духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно- культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;
 • розвиток краєзнавства;
 • ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;
 • формування в учнів навичок культури, здоров’я, безпечної поведінки, безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану тощо;
 • підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнопаління,алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;
 • подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;
 • створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній діяльності;
 • формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу тощо.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані. Взаємодія з учнями здійснювалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини, що сприяло глибокому вивченню її індивідуальних особистостей і якостей, розкриттю здібностей. У всіх класах є обов'язковими виховні та інформаційні години, години спілкування, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави та вивчення правил безпеки життєдіяльності тощо. Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом року здійснювалися за основними напрямками:

ПОНЕДІЛОК Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. ВІВТОРОК Ціннісне ставлення до культури і мистецтва, проведення екскурсій. (Корекційні заняття) СЕРЕДА Ціннісне ставлення до праці та природи. ЧЕТВЕР Корекційні заняття. П’ЯТНИЦЯ Ціннісне ставлення до себе, родини, людей. СУБОТА Свобода спілкування, гурткова робота. НЕДІЛЯ Свобода спілкування, екскурсії, вечори.

Педагоги постійно шукають нові інноваційні форми, методи і прийоми виховання, відбувається обмін досвідом та наставництво більш досвідченими колегами.

Виховний вплив на учнів здійснюється через уроки, виховні заходи; через стосунки, які складаються між дітьми, педагогами, батьками; через психологічний клімат у колективі, що дає змогу об’єднувати дітей і дорослих. У зв'язку воєнним станом виховна робота проводилась з дотриманням усіх вимог.

На корекційних заняттях діти закріплювали навички культурної та безпечної поведінки у громадських місцях культурного призначення, поведінки за столом, ознайомлювалися із функціональним призначенням побутових приладів, навичками правильного догляду за одягом і взуттям, безпечного користування транспортом та ін.

Згідно з виховним планом школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність традиційних свят:

 1. Свято першого дзвоника:
  • квест «Чарівна країна Знань!»;
  • перші тематичні уроки;
  • акція привітання вчителів –ветеранів педагогічної праці;
  • урок-знайомство першокласників зі школою «Перша зустріч зі школою»;
  • тематична добірка інформаційно-методичних матеріалів до Дня Знань та першого уроку.
 2. Святковий калейдоскоп до Дня працівника освіти:
  • привітання вчителів та працівників школи «Зі святом вас, Вчителі»;
  • привітання вчителів-пенсіонерів «Вчитель не повинен бути самотнім».
 3. До Дня українського козацтва:
  • година духовності «Степ і воля - козацька доля»;
  • спортивно -розважальна програма «Козацькі забави»;
  • новорічні свята.
 4. Акція «Нехай Миколай прийде до кожного».
 5. Новорічний ранок для учнів початкової школи «Новий рік – казковий час!».
 6. Тематичний вечір відпочинку для середніх та старших класів «Новорічний маскарад».
 7. День Європи. Засідання «Круглого столу» за темою: «Україна – ЄС: сучасний етап взаємовідносин».
 8. Флешмоб до Дня вишиванки.
 9. Свято останнього дзвоника «Срібний дзвоник кличе в літо» тощо.
  Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у вихованців здійснювалося на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 років, Героїв Небесної Сотні, війни російської федерації проти України тощо.

Були проведені заходи з національно-патріотичного виховання з вихованцями дошкільної групи, 1-12 класів, а саме:

 1. Загальна виховна година у школі до Всесвітнього дня миру:
  • випуск листівок «Моя рука дружби»;
  • участь у флешмобі «Ми за мир!».
 2. До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій:
  • лінійка пам’яті «З попелу забуття».
  • участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку».
 3. Патріотичні заходи «Українським збройним силам слава нині і повік!» до Дня Збройних Сил України.
 4. Уроки пам’яті «Свіча Голокосту не згасне» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.
 5. Заходи «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного» до Дня пам’яті Героїв Крут.
 6. До Міжнародного дня рідної мови:
  • тематична хвилинка інформації «Збережемо рідну мову»;
  • челендж ¬¬- читаємо Лесю Українку.
 7. Виховна година до Дня Соборності України «Всім серцем любіть Україну».
 8. Заходи вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні: «Небесна сотня у наших серцях».
 9. Тиха акція «Створення паперових ангелів» до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.
 10. День пам’яті та примирення. День пам’яті жертв Другої світової війни:
  • лінійка-реквієм «захисники нашої Батківщини».
 11. День пам’яті. Вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
 12. День Конституції. Тематичні заходи «Живи та міцній, наша Державо» тощо.

З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, виховання патріотичних почуттів, правосвідомості в листопаді був проведений Тиждень громадянського виховання «Люби Україну – твою рідну землю!».

Для реалізації «Тижня громадянського виховання» у школі був розроблений план заходів, які спрямовані на підвищення зацікавленості вихованців спільною діяльністю та що виражають всі напрямки здійснення громадянського виховання.

Напередодні проведення тижня здійснювалася методична допомога педагогам по підготовці та проведенню тематичних виховних заходів за віковими особливостями учнів, індивідуальні консультації з вихователями. Під час взаємовідвідувань позакласних заходів, при організації годин спілкування, колективних творчих справ класні вихователі вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати її результати, виправляти недоліки.

Слід зазначити, що «Тиждень громадянського виховання» був проведений на задовільному рівні. Рівень ефективності участі класів у виховних заходах був досить високий. В рамках тижня педагогами школи були проведені такі заходи, а саме:

 • Хвилинка інформації «Згадаймо, як це було», (дошкільна група, 1-12кл.).
 • Усні журнали «Символи моєї держави», «Кроки до незалежності», (дошкільна група, 1-12класи).
 • Навчально – виховний захід «Країна нескорених», (1-12 класи).
 • Акція «Спільними зусиллями переможемо».
 • Книжкова виставка «Українці - нація нескорених».
 • Проведення виховних годин до Дня пам'яті жертв голодоморів, участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку», (дошкільна група, 1-12класи).
 • Заходи щодо виховання поваги до Конституції України, державних символів – Герба, Прапора, Гімну, (дошкільна група, 1-12класи).

З метою сприяння утвердження статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до свого народу, мови і традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної мовної культури, вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка була проведена декада пам’яті Т.Г. Шевченка «Ти син України, ти дух її вічно живий».

Упродовж тижня педагогами школи були проведені мовознавчі заходи, вміло підготовлені і використані презентації про життя сина українського народу, складено вікторини, конкурси, квести, віртуальні мандрівки, усні журнали. Здобувачі освіти вшанували пам’ять великого сина України, ознайомилися з маловідомими фактами з життя Тараса Григоровича тощо. Проведені заходи вкотре довели, що діти люблять, шанують і вивчають пророче слово Шевченка, яке торкається серця кожного своєю ліричністю, глибиною, величністю. Учасники продемонстрували акторські, вокальні здібності, креативність та навички художнього читання поезії.

З метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно - суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями, формування у здобувачів освіти життєвонеобхідних компетенцій, посилення практичної та професійно - орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу, з метою виховання любові до рідного краю, збагачення знань про свій рідний край, країну, її історичне минуле, цікавих людей тощо педагогами дошкільної групи, 1-12 класів проводилися екскурсії та віртуальні – екскурсії музеями світу і України (7 музеїв просто неба, музей українського живопису тощо, віртуальні екскурсії з «відвідання» видатних місць, де протягом ХХ століття відбувалися визначні події українського державотворення, відбулася поїздка учнів школи в спеціальну школу міста Білосток (Польща), відбулася екскурсія до національного заповідника "Софія Київська" та екскурсія по визначних місцях міста Києва, онлайн – прогулянка по найкрасивіших парках України, екскурсії до шкільного музею «Цінність життя», «Про Ніжинських підпільників і сучасних захисників нашої Вітчизни», «Добро починається з тебе», до Державної Пожежної Частини № 7, до НЕНЦ, до дитячого кінотеатру «Кадр» та кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка.

Цікавими, пізнавальними та змістовними стали заходи, які всебічно розвивавають підростаюче покоління, а саме:

 1. Проведення годин спілкування, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку.
 2. Єдиний урок «Велич народного подвигу».
 3. Заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності.
 4. Дебати між учням 10 - 11 класів «Що таке толерантність?».
 5. Благодійні акції «Допоможи бійцям-захисникам» та «Допоможи дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах» тощо.
 6. Спортивні змагання, естафети до Дня захисту дітей.
 7. Тематична добірка до Міжнародного дня білої тростини «Біла тростина – помічниця незрячого».
 8. Загальношкільний День чемності «Ввічливість – окраса людської душі».
 9. Заходи “Разом для найкращого Інтернету” до Дня безпечного Інтернету.
 10. Акція «Подаруй усім свою посмішку» до Дня сміху.
 11. Заходи до Дня матері та Всесвітнього дня родини.
 12. Свято «Прощавай, Букварику!» тощо.

У школі працює музей «Історії школи та Я. П. Батюка». Завідувачка музею Волкова С.М. та актив музею спрямували свою діяльність на виховання патріотизму, залучення учнівської молоді до вивчення історичного минулого нашого краю, школи, розширення і збагачення знань про героїв країни. Фонд шкільного музею постійно поповнюється здобутками учнів і новими експонатами приуроченими нинішнім подіям в Україні. Профорієнтаційна робота з учнями – один із головних аспектів виховної роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві та виховання прагнення бути професійно затребуваним у суспільстві.

У школі профорієнтаційну роботу педагоги організовували з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їхніх нахилів, інтересів, задатків та готовності дітей з вадами зору до певних видів трудової діяльності. Одним з найважливіших напрямків виховання учнів є профорієнтаційна робота, тому що вибір професії – це важливий крок у житті кожної людини.

Педагогами школи були проведені заходи на профорієнтаційну тематику, а саме:

 • Екологічно-трудова акція «Затишок».
 • Екологічна акція «Жовте листя».
 • Профорієнтаційний квест «Мандрівка світом професій».
 • Тиждень профорієнтаційної роботи, проведені виховні години: «Моя майбутня професія», «Україні потрібні професіонали» тощо. За період навчання в школі здобувачі освіти набувають кваліфікацію оператора комп’ютерного набору та фахівця з класичного масажу. Виховним досягненням напрямку ціннісного ставлення до природи є усвідомлення учнями себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносини людини та природи, бережливого ставлення до природи.

З метою реалізації даного питання проведено заходи, а саме:

 • рольові ігри «Земля - наша мати» (до Всеукраїнського дня довкілля);
 • онлайн – бесіди «Неси добро у світ природи «Охорона природи»;
 • створення відеоролика на тему «Чия клумба найкраща. Наводимо лад на клумбі біля дому»;
 • свято «Зустрічаємо весну»;
 • акція «Годівничка»;
 • онлайн – екскурсія до Національного науково - природничого музею у м. Києві тощо.

Однією з важливих ланок виховної діяльності є система правового виховання. Правопросвітницька робота здійснювалася під час уроків та в позаурочний час й охоплювала учнів, батьків, учителів. Правове виховання в школі відбувалося згідно з планом виховної роботи закладу за участі органів учнівського самоврядування. Проводилися конкурси, тиждень правових знань. В класних куточках відведено місце для інформації щодо правового виховання учнів. Розгляд питань формування свідомої поведінки учнів та запобігання їх асоціальним діям регулярно відбувався при роботі з батьками, тому у школі серед учнів не було випадків жорстокої поведінки, рукоприкладства по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійок, що могли стати причиною тілесних ушкоджень, знущання над учнями іншої національності, віросповідання, вчинення злочинів, які несуть за собою притягнення неповнолітніх до відповідальності.

В школі працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять педагоги, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості. На засідання запрошуються учні та їх батьки. Шкільним психологом постійно проводиться вивчення соціального стану учнів. Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися у важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів. З ними систематично проводилася індивідуальна робота.

Членами ради профілактики правопорушень проводився моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнів, розглядалися питання про стан роботи з профілактики правопорушень. На засіданнях заслуховувалися питання про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень, проявів булінгу тощо.

В 2022 – 2023 навчальному році правове виховання відбувалося відповідно до плану виховної роботи. Головною метою проведених заходів було навчання дітей безпечній взаємодії у освітньому процесі, попередження та протидія цькуванню, правильне вирішення конфліктів, формування у дітей нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки. Всі заплановані заходи з профілактики правопорушень пройшли організовано, а саме:

 1. Заходи щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
 2. Психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до шкідливих звичок.
 3. Година психолога «Чи веселий, дружній клас? Це залежить лише від нас!».
 4. Заходи профілактики жорстокості і насилля в учнівському середовищі (до Міжнародного дня ненасильства):
  • година спілкування «Булінг. Застереження. Покарання».
 5. Вечір запитань і відповідей «Я маю право на життя, я гідно мушу жити», «Чи потрібно знати свої права?», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (до Дня юриста України).
 6. Акція «16 днів проти насильства». -Акція «Насильству НІ!»
 7. Просвітницькі заходи щодо протидії булінгу:
  • тренінги: «Чому так стається», «Скринька безпеки».
  • виготовлення буклетів: « Stop булінг!»
 8. Виховні заходи до Міжнародного дня прав людини «Закон для тебе і про тебе», година спілкування: "Насильство та як його уникнути", «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей», «Демократичні принципи та цінності» тощо.
 9. Проведено психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до шкідливих звичок.
 10. Круглий стіл «Як позбутися людині шкідливих звичок і бути здоровим».
 11. Доповідь «Як не стати жертвою злочину».
 12. Співбесіда «Стоп насильству».
 13. Круглий стіл «Діти - злочин – кара» тощо.

У 2022- 2023 навчальному році правопорушень та інших девіантних проявів серед учнів не було.

З метою створення в школі здоров'язберігаючого середовища педагоги школи виконували завдання, спрямовані на формування здорового способу життя:

 • виховували особистість, яка здатна впродовж життя підтримувати своє здоров’я на максимально високому рівні і завдяки цьому реалізувати свої внутрішні можливості;
 • допомагали учням у формуванні життєвої компетенції «Я – здорова людина»;
 • формували переконання в необхідності турбуватися про здоров’я своє та здоров’я оточуючих;
 • давали учням знання про здоров’я людини, способи його збереження, зміцнення та відновлення;
 • створювали в школі відповідні умови для оволодіння вміннями і навичками здорового способу життя. Найдоступнішими і найефективнішими методами роботи стали інтерактивні методи: обговорення, рольові ігри, години спілкування, онлайн-бесіди, робота в малих групах, освітні ігри та моделювання ситуації, неформальні бесіди, практичне відпрацювання життєвих навичок, що забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та формує у дітей здоровий спосіб життя.

Були проведені заходи із здобувачами освіти з питань здорового способу життя та запобігання шкідливим звичкам, а саме:

 • День фізичної культури і спорту;
 • Всеукраїнський олімпійський урок;
 • спортивно - розважальні ігри, спортивні змагання;
 • спортивна вікторина «Ми сміливі, спритні і кмітливі»;
 • інформаційна година про здоровий спосіб життя та шкідливі звички «Здоров’я – перш за все».
 • День боротьби зі СНІДом - усний журнал на тему «СНІД - виклик людству». Відверта розмова з лікарем.
 • Проведено психолого – педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до шкідливих звичок.
 • Інформаційні години про здоровий спосіб життя та шкідливі звички «Здоров’я – перш за все».
 • Шкільна акція «Геть паління! Ми – здорове покоління ( до Всесвітнього дня відмови від паління».
 • Цикл лекцій «Молодь на роздоріжжі» - профілактика СНІДу та інших захворювань.
 • День здоров’я, фізкультури і спорту.
 • Перевірено стан організації гарячого харчування (директор школи Антонюк К.В.).
 • Проведено моніторинг «Захворювання на ГРЗ, COVID» (лікар Дубняк С.Д.).

Заходи, що проводилися, були чітко сплановані, продумані, організовані на достатньому рівні, носили різноплановий характер, враховуючи вікові особливості дітей. В основі кожного проведеного заходу лежали сучасні активні та інтерактивні виховні технології.

З метою надання учням поняття щодо здорового способу життя, доведення пріоритету здоров’я серед інших цінностей людини та негативний вплив шкідливих звичок на самопочуття, формування у дітей прагнення займати активну життєву позицію, сприяти визначенню власних духовних цінностей та орієнтації на здоровий спосіб життя педагогами школи проведені виховні години, онлайн – бесіди, години спілкування, лекторії на теми, а саме: «Здоров’я і харчування», «Цінуй життя і здоров’я», «Порядок і чистота – запорука здоров’я», «Охорона здоров’я. Куріння і алкоголь», «Здоровий спосіб життя», «Активний відпочинок, що це?», «Я дбаю про своє здоров’я», «Корисні та шкідливі звички», «Профілактика шкідливих звичок» тощо.

Шкільним лікарем Дубняк С.Д. проведено бесіди про основні засоби захисту дітей від гострих респіраторних та інфекційних захворювань, про заходи профілактики туберкульозу, COVID тощо. Також проведено і записано у журналах обліку бесід і інструктажів з безпеки життєдіяльності бесіди з попередження дорожнього травматизму, протипожежної безпеки, з попередження нещасних випадків тощо.

З вищеназваного видно, що в школі ведеться профілактична робота та прищеплюються навички ведення здорового способу життя.

З метою активізації подальшої роботи з профілактики проблем паління, алкоголізму серед неповнолітніх та з метою формування засад здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого життя і здоров’я, виховання та розвитку у них життєвих навичок здорового способу життя у закладі був проведений Тиждень здорового способу життя «Найбільше багатство – здоров’я». В рамках тижня педагогами школи проведені виховні заходи, а саме:

 • розповідь-бесіда: «Діти та їх здоров’я», «Це потрібне для гарного настрою» тощо;
 • зустріч з лікарем «Щоб здоровими зростати, про здоров’я треба дбати!»;
 • анкетування: «Шкідливі звички»;
 • тематичні години спілкування, виховні заходи тощо: «Ми за здоровий спосіб життя!», «На варті свого здоров’я», «Що корисне для здоров’я?» тощо.
 • День здоров’я «Зима – пора веселощів»;
 • рухливі ігри на свіжому повітрі;
 • читання художньої літератури, розучування віршів і пісень, перегляд мультфільмів, фільмів тощо на тему здорового способу життя;
 • рольові ігри «Лікарня», «Наша лялька захворіла», «Аптека» тощо;
 • консультації для батьків, поради, пам’ятки: «Хворобам запобігаю і здоров’я гарне маю».
 • тематичний захід до Всесвітнього дня здоров’я: «Молодь за здоровий спосіб життя»;
 • Тиждень здорового способу життя «Ми за здоровий спосіб життя!»;
 • виховні бесіди: «Хочу бути здоровим», «Абетка харчування»;
 • лекція лікаря «Профілактика венеричних і гінекологічних захворювань»;
 • виховна бесіда «Найбільше багатство – здоров’я»;
 • довірлива розмова «Годинник цокає» (до дня боротьби з туберкульозом);
 • корекційне заняття «Охорона здоровꞌя»;
 • бесіда «Шкідливі звички і їх наслідки»;
 • бесіда на тему «Молодь за здоровий спосіб життя» (до Всесвітнього дня здоров’я);
 • бесіда на тему «Як зберегти здоров’я»;
 • виховна година на тему «Ні - шкідливим звичкам!» тощо.

З метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортних пригод, попередження дитячого травматизму в умовах воєнного стану, узагальнення та поширення різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх було розроблено заходи з даного напрямку роботи та затверджені на засіданні педагогічної ради у серпні 2022 році. У 2022/2023 навчальному році в школі продовжувалась цілеспрямована робота з попередження всіх видів дитячого травматизму згідно з чинним законодавством. Педагогами на виховних годинах проводилися бесіди щодо запобігання дитячому травматизму серед учнів за такими напрямами: правила дорожнього руху, протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правила безпеки при користуванні газом, з вибухово-небезпечними предметами, безпеки користування електроприладами, безпеки при поводженні з джерелами електроструму, правила безпеки на воді та інше.

Використовувались бесіди, уроки, екскурсії, інструктажі, конкурси, практичні та корекційні заняття, складалися пам’ятки поводження при сигналі повітряної тривоги тощо. Школа щільно співпрацювала з співробітниками Подільського РУГУ ДСНС України в місті Києві, з метою забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в умовах воєнного стану.

Педагогами проведено у 2022-2023 навчальному році з вихованцями дошкільної групи, 1-12 класів заходи по запобіганню дитячого травматизму, а саме:

 • бесіди-інструктажі про правила поведінки під час літніх канікул на вулиці, в полі, на воді та протипожежної безпеки «Безпечна поведінка під час літніх канікул», «Безпека життєдіяльності на літніх канікулах», «Влітку ти відпочивай та про безпеку пам’ятай», листки батькам про попередження щодо збереження здоров'я та життя дітей в умовах воєнного стану, дошкільна група;
 • перегляд відеороликів «Попередження дитячого травматизму на канікулах»;
 • інструктаж для батьків «Увага, літо!». Роз’яснювальна робота з батьками здобувачів освіти щодо попередження нещасних випадків;
 • рольові ігри «Ми-пішоходи», «Небезпечні перехожі», «Вогонь – друг, вогонь-ворог»;
 • вікторина «Обережно! Небезпека!»;
 • бесіди з профілактики невиробничого травматизму, дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, електробезпеки, правил поводження з газовими плитами, з незнайомими предметами, вивчення ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правил поводження з такими предметами, отруйними речовинами тощо «Про безпеку пам’ятай»;
 • практичне заняття «Правила користування вогнегасником»;
 • розповідь і інсценування деяких подій «Як не стати жертвою злочину»;
 • бесіда- застереження «Правила поведінки на воді, у лісі, у туристичних походах»;
 • пам'ятка-тренінг «Безпека життєдіяльності в умовах воєнного стану»;
 • бесіди на тему: «Дотримання правил БЖД на канікулах- запорука життя і здоров'я», «Твоя безпека в твоїх руках», «Безпечна дорога додому», «Бережи себе», «Небезпека на дорозі. Обірвані дроти, пошкоджені каналізаційні люки та інші безпечні місця, Дивись під ноги! Дивись куди їдеш!» Дотримуватись часового режиму при користуванні ІКТ під час весняних канікул тощо;
 • рольові ігри на тему «Безпека життєдіяльності на весняних канікулах»;
 • зустріч з інспектором з пожежної безпеки Подільського району;
 • хвилинки дискусії «Будь обережним на вулиці і вдома»;
 • аукціон ідей щодо попередження всіх видів дитячого травматизму під час весняних канікул тощо. На кінець навчального року заходи з охорони життя і здоровя учнів виконані повністю. Проведено заплановану кількість бесід з попередження дитячого травматизму, правил дорожнього руху. Напередодні канікул проводились тижні безпеки життєдіяльності учнів. Ці питання були розглянуті на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорі, на засіданнях м/о, на батьківських лекторіях та консультаціях.

Протягом року адміністрація школи здійснювала перевірку виконання плану роботи школи щодо попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. Адміністрація школи здійснювала певне керівництво та контроль за станом роботи з безпеки життєдіяльності учнів, про що свідчать відповідні документи: накази, реєстрації проведення інструктажів на робочому місці.

Видані накази з БЖ:

 • Про проведення «Тижня безпеки життєдіяльності напередодні літніх канікул» в Спеціальній школі.
 • Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності перед осінніми канікулами».
 • Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у школі перед весняними канікулами».
 • Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» у Спеціальній школі № 5.

Заступником директора з НВР та з ВР здійснювалася перевірка наявності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи з відповідними записами у класних журналах 1-12 класів. Вихователями в другій половині дня проводилися заняття з учнями з ЦЗ, ОБЖ, виховні години та інструктажі, теми яких записувалися в журналах обліку проведення бесід, інструктажів з безпеки життєдіяльності інші.

Учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізкультури перед виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять в спортзалі, на спортмайданчику проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання завдань. Організовано чергування педагогів протягом всього навчального дня з метою запобігання дитячого травматизму під час перебування в школі.

Після уроків вихователі контролюють дії учнів під час прогулянок на території школи, за її межами, на спортивному та ігровому майданчиках, під час прийому їжі, накриванні столів в їдальні, в часи дозвілля при організації і проведенні рухливих ігор, не допускають розваг, які б змогли спричинити травмування учнів.

Учні від’їжджають додому тільки з батьками. А в останній день занять по всіх класах були проведені уроки з ПДР та позапланові інструктажі з ПДР та протипожежної безпеки, та з безпеки життєдіяльності. Введено день тижня – середа для проведення заходів з профілактики ДТТ, дитячого травматизму та ознайомлення учнів із законодавчими актами України.

Протягом 2022/2023 навчального року травм під час навчально-виховного процесу не було, що свідчить про систематичну роботу педпрацівників з дотримання дисципліни на перервах, уроках, під час прогулянок і виконання фізичних вправ, виконанні інструкції з БЖД в умовах воєнного стану.

Проведення виховних тижнів дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до виховного процесу, вдосконалити організаційні якості педагогів.

З метою формування усебічно розвиненої цілісної особистості з патріотичною позицією, яка здатна до критичного мислення, вихованню морально-етичних цінностей, з метою розширення світогляду учнів, розвитку їхніх творчих здібностей у 2022 -2023 навчальному році були проведені тижні такі як:

 1. Тиждень ОБЖ:
  • цикл інструктажів та заходів із попередження дитячого травматизму.
 2. Тиждень знань з ОБЖ перед осінніми канікулами.
 3. Тиждень знань Пожежної безпеки на тему «З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто!».
 4. Тиждень української мови та писемності «Живи, красуйся наша мово!».
 5. Тиждень морально-етичного виховання.
 6. Тиждень профорієнтації (за окремим планом).
 7. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності перед весняними канікулами.
 8. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.
 9. Тиждень безпеки дорожнього руху.
 10. Тиждень безпеки життєдіяльності на передодні літніх канікул тощо.

Всі заплановані заходи згідно плану проведення тижнів пройшли організовано та успішно. Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі виховної роботи нашої школи. Педагоги проводили освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом. Проводили заходи щодо запобігання домашньому насильству. Були проведено такі заходи, а саме:

 1. Година спілкування з батьками, учнями «Сучасний школяр».
 2. Тренінг для батьків «Методи родинного виховання».
 3. Бесіда з батьками «Роль спілкування в житті школяра».
 4. Консультація «Шкідливі звички». Лекторій для батьків «Родинне виховання» тощо.
 5. Година спілкування з батьками «Сучасний школяр».
 6. Батьківсько-учнівський тренінг «Особистий приклад у сімейному вихованні» тощо.

Одним із напрямів роботи педагогічного колективу є створення умов для творчої самореалізації кожного учня. Гурткова робота сприяє розвитку пізнавальних можливостей, інтелектуальному, естетичному та емоційному вихованню дітей з вадами зору та з вадами розумового розвитку, привчає їх спілкуватись між собою, бути акуратними та відповідальними, ставити мету і домагатись її досягнення. Основними напрямками роботи гуртків та занять з комплексної реабілітації є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів.

Виховна цінність участі учнів у роботі гуртків полягає в тому, що мистецтво зближує їх на сцені, пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів та невдач. Гуртки та заняття з комплексної реабілітації працюють згідно плану роботи школи, затвердженим директором закладу. Систематично проводився облік відвідування керівниками гуртків та вчителів з занять з комплексної реабілітації. Гуртки та заняття з комплексної реабілітації відвідують учні згідно графіку роботи, затвердженого директором школи.

На гуртках та заняттях з комплексної реабілітації педагоги розвивали творчі здібності учнів, поєднували теми занять із життям, власним досвідом школярів. Основними напрямками роботи гуртків є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів. Заняття мають чітку структуру, методично грамотно побудовані.

У 2022 – 2023 н.р. діяли гуртки та заняття з комплексної реабілітації учнів з художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, соціально-реабілітаційного, гуманітарного напрямків роботи, такі як:

 • «М’яка іграшка» - керівник Мазур С.Т.
 • «Скульптура і прикладне мистецтво» - керівник Дігас Г.Й.
 • «Хореографія» - керівник Богданова В.О.
 • «Комп’ютерна грамота» - керівник Шевченко Я.О.
 • «Хор», «ВІА» - керівник Шахов М.А.
 • «Орієнтування в просторі» - керівник Крамнистий О.О.
 • Спортивний гурток - керівник Середа Р.К.
 • «Класичний масаж» - керівник Карпенко Л.М.

На кожному занятті гуртка та заняття з комплексної реабілітації учнів керівниками забезпечувалася атмосфера безпеки в дитячому колективі, комфортні умови для навчання та виховання дітей, сприятливий морально-психологічний клімат, створювалися умови для успішного самоствердження кожного вихованця в суспільно корисній діяльності, була підтримка творчого розвитку обдарованих дітей, здійснювалася індивідуальна педагогічна підтримка вихованців.

Педагоги забезпечували педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів навчання та виховання учнів, залучали батьків до надання допомоги в розвитку. Створювали позитивний імідж гуртка та заняття з комплексної реабілітації.

На заняттях гуртків та заняттях з комплексної реабілітації діти знайомилися культурною спадщиною українського народу (традиції, обряди, звичаї), розвивали практичні навички щодо збереження та зміцнення власного здоров’я, формували естетичні почуття, мистецькі знання, свідомо прагнули здійснювати творчу діяльність у процесі поглибленого оволодіння творчими технологіями.

Учасники гуртка «Хореографія» (керівник Богданова В.О.), «ХОР» (керівник Шахов М.А.) брали активну участь у загальношкільних заходах, концертах. Учасниками гуртка «М’яка іграшка» (керівник Мазур С.Т.), «Скульптура і прикладне мистецтво» керівник (Дігас Г.Й.) виготовлялися вироби на шкільну виставку з різноманітного матеріалу, виготовлялися подарунки для гостей навчального закладу.

З задоволенням відвідують учні школи заняття з комплексної реабілітації «Класичний масаж» (керівник Карпенко Л.М.), «Комп’ютерна грамота» - (керівник Шевченко Я.О.). Здобувачі освіти із задоволенням відвідують «Спортивний гурток» – (керівник Середа Р.К.). Основною метою гуртка є формування у вихованців установки на здоровий спосіб життя, виховання цілеспрямованості, вольових якостей, самостійності, психологічної стійкості, почуття відповідальності. На заняттях гуртка вихованці поступово та послідовно розширюють теоретичні знання та практичні уміння та навички. У вихованців формується уявлення про різні види спорту, що розвиває фізичні характеристики людини, розвивається спритність, швидкість реакції, зосередженість, зібраність тощо.

На заняттях «Класичного масажу», керівник Карпенко Л.М., вихованці знайомляться з фізіологічним впливом масажу на організм людини, клініко-фізіологічним обґрунтуванням застосування масажу з профілактичною метою, технікою і методикою різних видів масажу, вибором масажних прийомів в залежності від анатомо – топографічних особливостей масажу.

На заняттях «Орієнтування у просторі», керівник Крамнистий О.О., здобувачі освіти вчилися формувати уміння порівнювати предмети, знаходити спільну властивість, закріпити навички орієнтації в просторі, вміння визначати місце розташування предмета, виховувати логічне мислення, увагу, пам'ять тощо. Керівники гуртків та педагоги занять з комплексної реабілітації - творчі, енергійні, закохані в свою справу люди, з великим потенціалом, володіють сучасними технічними засобами навчання, постійно вдосконалюють систему гурткових занять, використовують інтерактивні форми і методи на заняттях, займаються самоосвітою і повністю використовують свій інтелектуальний, творчий потенціал в своїй роботі. З метою сприяння самовизначення і самореалізації, адаптації, психологічній реабілітації дітей з особливими потребами, інтеграції їх у суспільство, виявлення талановитих молодих людей з особливими потребами та з метою організації змістовного дозвілля вихованці школи брали участь у музичному, естрадно – цирковому шоу «Фарби», що відбулося на сцені Молодого театру завдяки Подільській районній організації Товариства Червоного Хреста міста Києва.

На допомогу педагогам у вирішенні проблемних ситуацій, які виникають під час навчально – виховного процесу та при роботі з батьками, приходить практичний психолог школи Загорська З.І., яка знає особливості кожного учня, творчий потенціал кожної дитини, нахили та здібності. Психолог здійснювала індивідуальний підхід до тих дітей, які перебували у складних емоційних ситуаціях. Під посиленою увагою був учень 2-Б класу Шостка Макар. З вихованцем і батьками проводились бесіди, анкетування та інші види впливу та заохочення до подолання конфліктних ситуацій. Проводилась індивідуальна робота за запитами педагогів у 1-Б класі, 2-Б класі, 6-В класі. За результатами вивчення, питання адаптації учнів 5-х класів психолог написала звіт за програмою вивчення, для всіх педагогів проводили педраду «Наступність у навчанні та вихованні п’ятикласників». Проведений аналіз адаптаційного періоду учнів 1 класу.

Були проведені заходи, а саме:

 • Психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до шкідливих звичок.
 • Операція «Як живеш, дитино?» (ознайомлення з умовами життя та виховання учнів пільгових категорій в сім’ях, учнів девіантної поведінки та учнів із сімей, що потрапили у складну життєву ситуацію).
 • Година психолога «Чи веселий, дружній клас? Це залежить лише від нас!».
 • Цикл лекцій «Молодь на роздоріжжі»: профілактика СНіДу та інших захворювань.
 • «Як порозумітися з батьками» - заняття з елементами тренінгу.
 • Бесіда з батьками: «Роль спілкування в житті школяра».
 • Години спілкування з учнями старших класів з метою профілактики асоціальної поведінки: «Я підліток?», «Конфлікти та шляхи їх розв’язання», «Життя чудове – без залежності!».
 • Година психолога «Профілактика стресу та розвитку стресостійкості» тощо. Загорська З.І. також веде корекційну роботу з учнями, які потребують певного нагляду та враховуючи обставини, за якими живе зараз країна, робота психолога набула певних особливостей. Більше уваги приділяла спостереженню за учнями школи, їхньою поведінкою та психічними станами. Приділяла особливу увагу дітям, які мають статус ВПО, дітям із сімей учасників бойових дій тощо. Під особливим контролем постійно тримала підлітків різного віку, адже в цей період відбувається формування психологічних особливостей поведінки та характеру. Були проведені індивідуальні консультації для батьків та учнів в онлайн та офлайн – форматі: «Втрата батька на війні», «Переживання за долю родичів», «На окупованій території» тощо. Загорська З.І. випустила бюлетень для батьків на тему «Бесід з учнями про перемогу та майбутнє нашої країни». Психолог залучала дітей до спільної роботи з волонтерами, які працювали на базі школи тощо. Шкільним психологом постійно проводиться вивчення соціального стану учнів. Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися в важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів. З ними систематично проводиться індивідуальна робота з метою надання необхідної допомоги.

Робота шкільної бібліотеки була спрямована на допомогу педагогам школи у здійсненні навчально-виховного процесу та формування читацької компетентності користувачів-учнів. У шкільній бібліотеці оформлялися тематичні книжкові виставки, викладки та добірки літератури на допомогу у проведенні загально шкільних заходів, такі як: «Безпека – це надважливо», «Трагедія Бабиного Яру», «Зі святом вас, вчителі!», «Біла тростина – помічниця незрячого», «Україна – єдина країна», «Мови рідної торкнися серцем», «Дитинство охороняє Закон», «Бачити серцем», «З вогнем погані жарти!», «Лиха коса голодомору», «Об’єднаймося заради безпеки!» (до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом), «Батьківщини вірнії сини» (до Дня Збройних Сил України), «По Вкраїні з краю в край ходить святий Миколай», «Українські письменники – ювіляри 2022 року» та ін.

В рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, у школі з 03.10.2022 р. по 31.10.2022 р. пройшов місячник шкільної бібліотеки на тему: «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи». Метою заходу були заохочення учнів і педагогів школи до читання у шкільній бібліотеці книг, що висвітлюють історію українського державотворення, подвиги захисників державного суверенітету, знайомство із творами українських письменників - патріотів України. З цією метою у шкільній бібліотеці було оформлено книжкову виставку «Моя незламна Україна», тематичні добірки книг «Героям слава!», «Українські поети – патріоти України», «Козацтво – дух України», «У світі українських традицій». Завідувач бібліотеки Василенко З.В. провела огляди і презентації книг з національно-патріотичної тематики, творів відомих у світі українських письменників, віртуальну екскурсію-знайомство із картинами київських художників «України рідної краса», що розташована у бібліотеці для дітей «Бібліотека на Пріорці» тощо. Окрема увага була спрямована на популяризацію збірок для дітей про захисників нашої країни у російсько-українській війні, таких як: «Вклоняємось доземно українському солдату», «Героям слава!». Шкільна бібліотека організувала також роботу із підтримки акції зі збору книжок для шкіл, що були зруйновані російськими окупантами, «Українську книгу – вільній землі». Учні та педагоги школи зібрали п’ятдесят книжок та підручників українською мовою, які було передано до волонтерського осередку депутата Київради. Для педагогів було оформлено тематичну картотеку статей «Національно-патріотичне виховання школярів – запорука успішного майбутнього Української держави» тощо. Було проведено також бібліозустріч для учнів 1 класу «Завітайте, малюки, в дім, де мешкають книжки» (вересень), літературний калейдоскоп «Письменники – ювіляри 2022 року» (грудень), читацьку перерву для учнів 1-4 класів «Зима іде – свята веде» (грудень).

Бібліотекар Василенко З.В. спрямовувала свою діяльність на задоволення потреб користувачів на книгу та інформацію, допомогу педагогічному колективу школи у здійсненні навчально-виховного процесу та формування читацької компетентності користувачів-учнів. До послуг педагогів у бібліотеці було продовжено ведення картотеки статей педагогічної преси, а також поповнення тематичних тек із методичними матеріалами відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів» тощо.

За надходженнями поповнювалися новою літературою постійно діючі тематичні книжкові виставки, такі як: «Джерела духовності», «Мови рідної торкнися серцем», «Дитинство охороняє Закон», «Корекційна робота у спеціальній школі», «Нова українська школа», «Київ – серце України», «Мій рідний край – історія жива», «Казки – цвіт слова народного», «Дивосвіт природи», «Звичаї українського народу». У бібліотеці оформлялися тематичні книжкові виставки та добірки літератури до визначних дат, такі як:

 • «Величний день Єднання» (до Дня Соборності України, січень);
 • «Борці за волю України» (до Дня пам’яті героїв Крут, січень);
 • «Голокост. Ніколи знову» (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, січень);
 • «Рідна мова – мова пращурів, голос рідної землі» (до Міжнародного дня рідної мови, лютий);
 • «Герої в пам’яті назавжди» (до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, лютий);
 • «Весняні свята українського народу» (березень);
 • «Кобзареве слово вічне» (до дня народження Т.Г. Шевченка, березень);
 • «Земля – наш дім» (до Міжнародного дня навколишнього середовища, квітень);
 • «Пам’ятаємо, перемагаємо!» (травень);
 • «Ми матір називаємо святою» (до Дня матері, травень);
 • «Україна – серце Європи» (до Дня Європи, травень). 21 лютого 2023 р. з нагоди Міжнародного дня рідної мови, з метою виховання шани до мови нашої держави та мов всіх національностей, що проживають в Україні, шкільна бібліотека у співпраці із бібліотекою на Вишгородській, 29, провела мовознавчу мандрівку для учнів початкових класів «В ріднім слові – голос України». 20 квітня 2023 р. для учнів 5-12 класів було проведено зустріч із авторкою історичної прози Оксаною Зененко, яка була надзвичайно цінною для виховання патріотичних почуттів учнів, формування поваги до тих, хто творив історію незалежної України та бажання наслідувати їх високі ідеали. Письменниця подарувала у фонд шкільної бібліотеки примірник свого роману «Останній лицар гетьмана». 25 квітня для учнів 1-4 класів було проведено бібліотечну годину до Всесвітнього дня книги і авторського права. У заході взяла участь завідувачка відділом Державної науково-педагогічної бібліотеки АПН України ім. В.О. Сухомлинського Інна Лобановська, яка передала у шкільну бібліотеку 12 примірників книжок для учнів молодшого шкільного віку, надрукованих збільшеним шрифтом, який зручно читати дітям із вадами зору. Шкільною бібліотекою проводилася шкільна акція «Живи, книго!», в ході якої пройшов рейд-огляд стану шкільних підручників, а також проводилися бесіди із учнями про бережливе ставлення до шкільних підручників та інших книжок, такі як: «Кожну книжечку ціни, бо немає їй ціни», «Скільки коштує шкільний підручник» тощо.

Школа тісно співпрацювала із співробітниками Подільської районної організації Товариства Червоного Хреста міста Києва, командою "Дотику турботи" ГО "Центр психологічної допомоги "Конфіденс", Міжнародною благодійною організацією "Мерсі", які організовували на базі навчального закладу цікаві зустрічі з вихованцями школи, дарували дітям позитивні враження, гарний настрій, святкові емоцiї, проводили рухливі ігри, шахові майстер-класи тощо.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі є під щоденним контро¬- лем адміністрації школи, лікаря Дубняк С.Д., заступника директора¬ з господарської роботи Деркач О.В. На початок 2022-2023 н.р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних при¬міщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчо¬блоку, паспорт санітарно-технічного стану школи тощо. У кожній класній кімнаті для учнів початкових класів є зростомір, шкільні меблі відповідної висоти, маркування. На засіданнях педради в січні, серпні 2022 року заслуховувались питання з охорони праці та ТБ, план роботи школи на 2022-2023 н.р., де передбачено розділ «Заходи з охорони праці».

У наказі по школі від 31.08.2022 р. № 76, від 31.08.2022 р. № 83, від 31.08.2022 р. № 84, від 01.09.2022 р. № 94 призначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попере¬дження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарс¬тво в школі тощо. За планом роботи школи проводиться навчання новоприбулих працівни-ків школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформ¬люються відповідні протоколи в окремому журналі.

У школі є всі необхідні журнали для реєстрації всіх видів інструк¬тажів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьо¬вано програму вступного інструктажу з охорони праці для працівни¬ків та учнів школи. Питання щодо охорони праці обговорювалися на засіданнях педради, нарадах при директорі. Відповідно до річного плану роботи школи заступник директора з НВР Бабенко О.В. здійснила перевірку наявності та правильності журналів реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи. При виявленні недоліків їх відразу виправляли.

У зв’язку з поширенням коронавірусу COVID 19 всі учасники навчально-виховного процесу дотримуються заходів адаптивного карантину, розроблених та затверджених інструкцією № 138 «Про заходи безпеки та поведінки в період карантину на робочих місцях», а саме: • заборонено допуск сторонніх осіб та батьків до школи без COVID сертифікату про вакцинацію; • при вході до школи проводиться температурний скринінг всіх учасників навчально-виховного процесу; • організовано місця для дезінфекції рук; • розроблені маршрути по школі; • у приміщення школи заборонено заходити без захисних масок; • за класами закріплений певний кабінет; • проводиться дезінфекція поверхонь 3 рази на день; • санітарні кімнати забезпечені рідким милом та паперовими рушниками та ін.

Ключі від шкільних приміщень мають: черговий І поверху (ключі від технічних кабінетів, всієї підсобної служби), заст. дир. з НВР Бабенко О.В. (ключі від всіх навчальних кабінетів), заст. дир. з ВР Голуб Л.М. (ключі від спальних кімнат). Доступ до кабінетів з ключами має черговий. Працівниками школи виконуються правила пожежної безпеки. Маємо необхідну кількість вогнегасників. Облаштовані пожежні щити, відповідно вимогам.

Протягом року випадків травматизму учнів та працівників школи під час навчально-виховного процесу не було. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті обговорено на батьківських зборах. Щоденно здій¬снюється й відповідний контроль за температурним режимом у всіх шкільних приміщеннях, за режимом провітрювання. Вологе приби¬рання кабінетів здійснюється не менше ніж тричі на день, прибирання санвузлів - після кожної перерви. Заклад повністю забезпечений засобами дезинфекції для рук та поверхонь. Відповідно до норм використову¬ються засоби дезінфекції під час прибирання санвузлів, харчоблоку, коридорів та сходів. Увесь технічний інвентар пронумеровано та про¬марковано відповідно до вимог СЕС. Медичне обслуговування учнів школи здійснює лікар Дубняк С.Д.

Учні всіх класів пройшли медогляд у лікарів-фахівців. Постійно учні 1-х - 12-х класів проходять огляд на педикульоз (медичні сестри перевіряють 1 раз на 10 днів, а педагоги згідно графіка). Захворювання педикульозом у школі немає. За графіком проводяться й профілактичні щеплення учнів відповідного віку. Для 9 учнів школи на підставі довідок ПМПК було організовано навчання вдома.

На 01.09.2022 р. всі працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу. Наказом № 77 від 31.08.2022 р. затверджений план евакуації на випадок надзвичайної ситуації. 2 рази на рік проводяться практичні заняття з відпрацюванням заходів і дій у випадку надзвичайної ситуації. Щорічно здійснюється замір опору ізоляції та перевіряється наявність заземлення електрообладнання. Електрощити, щитове приміщення обладнані подвійними запірними пристроями. Є необхідна кількість гумових килимків, діелектричних рукавиць, вогнегасників.

У зв’язку з воєнним станом всі учасники навчально-виховного процесу дотримуються правил та алгоритму дій учасників освітнього процесу за сигналом оповіщення «Увага! Повітряна тривога!». В закладі для дезінфекції рук використовується антисептик. Поверхні меблів, підлога, двері, регулярно (згідно графіка) протираються дезінфікуючим розчином. Відповідно до норм використову¬ються засоби дезінфекції під час прибирання санвузлів, харчоблоку, коридорів та сходів. Увесь технічний інвентар пронумеровано та про¬марковано відповідно до вимог СЕС. У школі є план евакуації на випадок надзвичайної ситуації, проводяться практичні заняття з відпрацюванням заходів і дій у випадку нестандартної ситуації (квітень 2023 р.). Постійно здійснюється контроль щодо роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

Відповідно до колективного договору адміністрація школи за наслідками атестації робочих місць вирішує питання надання працівникам щорічної додаткової оплачуваної відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, проводить роз’яснювальну роботу з питань профілактики травматизму, контролює, сприяє проведенню безоплатних обов’язкових медичних оглядів працівників, розробляє комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, ініціює вирішення питання про виділення коштів на придбання санітарно-гігієнічного одягу та інших засобів індивідуального захисту для технічних працівників, відповідно до законодавства надається оплата за шкідливі умови праці. Профспілковий комітет постійно здійснює контроль за виконанням заходів з охорони праці та проводить навчання профспілкового активу з даного питання.

Постійно здійснюється контроль щодо роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Ведеться журнал громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

Діти з особливими освітніми потребами потребують постійного медичного нагляду. У своїй діяльності медична служба керується чинними нормативними документами, розпорядженнями, наказами директора школи. Медична служба школи протягом 2022-2023 навчального року проводила огляд дітей після канікул на наявність педикульозу та шкірних захворювань, просвітницьку роботу з педагогами, батьками та технічним персоналом по запобіганню захворювань, здійснювала постійний контроль за графіком проходження працівниками медичних оглядів, розробила персональні листи здоров`я, здійснювала контроль за зовнішнім виглядом учнів, температурним режимом, санітарним станом у приміщенні школи. Щомісячно проводила аналіз виконання норм по харчуванню учнів, списування медикаментів та аналіз виконання профілактичних щеплень тощо. Працівники школи щороку проходять медичний огляд, який фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у лікаря школи. Робота охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті і під час освітнього процесу визначається у діяльності пед. колективу як одна із пріоритетних напрямків і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та інших нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.

Протягом 2022-2023 н.р. приділялася належна увага фінансово-економічній, господарській діяльності з розвитку матеріально-технічної бази, а саме:

 • упорядкуванню шкільної території;
 • проводився контроль за складанням актів по оприбуткуванню матеріальних цінностей;
 • здійснено перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримано акти за встановленою формою;
 • проведено заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв, випробування драбин і оформлення відповідної документації;
 • проведено роботи щодо обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
 • проведено роботи з обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
 • організовано інвентаризацію матеріальних цінностей;
 • проводився контроль за роботою харчоблоку та технічного персоналу;
 • призначено відповідальних з питань БЖ;
 • проведено осінній огляд технічного стану приміщень та складено акти;
 • здійснено контроль за використанням енергоресурсів по показникам водомірного лічильника, теплолічильника, електролічильника. У 2022-2023 навчальному році перевищення ліміту використання енергоресурсів не було;
 • підготовлено систему опалення до роботи в зимовий період;
 • підготовлено і проведено внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, проведено списання матеріальних цінностей;
 • проведено генеральне прибирання шкільних приміщень;
 • облаштовано навчальний заклад згідно вимог пожежної безпеки;
 • перевірено збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду. Постійно ми отримуємо підтримку з боку держави: господарчі товари, миючі і дезінфікуючі засоби, інвентар, фарби тощо. Силами працівників закладу проводяться ремонтні роботи приміщень школи. За бюджетні кошти відремонтовано дах закладу та проводиться ремонт найпростішого укриття. Аналіз підсумків 2022-2023 навчального року показав, що цілі, поставлені на початку навчального року щодо навчання, виховання й розвитку учнів, в процесі діяльності в основному було досягнуто. Педагоги виявили себе фахівцями своєї справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методиками викладання предметів та проведення виховних заходів, впроваджують інноваційні технології, використовують доцільні методи та прийоми, застосовують сучасні форми навчання та виховання.

Основні завдання діяльності Спеціальної школи № 5
ім. Я.П. Батюка на 2023-2024 навчальний рік.

 1. Спрямувати в 2023/2024 навчальному році всю навчально-виховну роботу школи на вивчення і творче впровадження науково – методичних тем: районної - «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти», шкільної - «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».
 2. Продовжити роботу педагогів над впровадженням Державного стандарту загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами до роботи за новими навчальними планами, програмами з використанням сучасних комп’ютерних технологій: • організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу; • формування сучасного освітнього середовища Нової української школи шляхом зміни просторово-предметного оточення, впровадження нових програм та засобів навчання.
 3. Систематично підвищувати науковий рівень викладання основ наук з використанням ефективних освітніх технологій.
 4. Посилити відповідальність кожного вчителя за якість освітнього процесу, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 5. Продовжити самоосвіту педагогів шляхом систематичної участі кожного у колективних формах методичної роботи.
 6. Продовжувати системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і базовою, базовою і старшою школою.
 7. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання і виховання.
 8. Продовжувати відповідальність кожного вчителя за якість освітнього процесу, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.
 9. Створити групи подовженого дня для виконання освітньої програми Спеціальної школи № 5.
 10. Сприяти набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями).
 11. Здійснювати забезпечення навчання учнів (вихованців) за допомогою найбільш прийнятних для них методів і способів спілкування в освітньому середовищі, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному розвитку, використання в освітньому процесі шрифту Брайля, допоміжних засобів для навчання, засобів альтернативної комунікації тощо.
 12. Здійснювати викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) з урахуванням можливостей та потреб учнів способами, що є найбільш прийнятними для учнів Спеціальної школи № 5, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів), використання допоміжних засобів для навчання.
 13. Продовжити виконання нормативно-правових документів «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів», «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 14. Осучаснення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів української ідентичності, активної громадянської позиції, ціннісних ставлень і суджень, що слугуватимуть базою для успішної взаємодії із суспільством.
 15. Посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки.
 16. Виховання в учнів любові до праці, створення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування в них готовності свідомо обирати і оволодівати майбутньою професією.
 17. Формувати особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації, корекції та трудової адаптації учня (вихованця), виховання в нього загальнолюдських цінностей.
 18. Задовольняти потреби дітей з особливими освітніми потребами у загальній освіті, соціальній допомозі і корекції порушень розвитку.
 19. Забезпечувати системний психолого-педагогічний супровід учнів (вихованців).
 20. Сприяти засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя.
 21. Формувати компетентності для подальшого самостійного життя, забезпечувати розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення, соціалізації учнів (вихованців).
 22. Взаємозв’язок розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями.
 23. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування, ВПО.
 24. Підвищувати відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.
 25. Активізація співробітництва освітнього закладу із професійно-технічними та вищими закладами освіти міста всіх рівнів акредитації.
 26. Удосконалювати роботу учнівського самоврядування, домогтися, щоб учнівське самоврядування сприяло згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації особистості, ефективному входженню в доросле життя.
 27. Підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.
 28. Надавати консультації батькам (іншим законним представникам) учнів (вихованців) та їх активне залучення до освітнього процесу.
 29. Створювати умови для здобуття освіти учнями (вихованцями) шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців).
 30. Продовжити забезпечення системи в організації роботи з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Створення безпечних і комфортних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я.
 31. Продовжувати зміцнювати матеріально – технічну базу навчального закладу, покращувати харчування та медичне обслуговування дітей.
 32. Створення безпечних умов з охорони праці для працівників школи та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти, фізичного розвитку та зміцнення їх здоров’я.
 33. Спрямувати роботу педагогічного колективу на збереження життя дітей і зміцнення їх здоров’я, посилити роботу педагогічного колективу з учнями та їх батьками щодо попередження і профілактики дитячого травматизму.

Posted in Відкритість та прозорість on Aug 04, 2023

© 2017, School №5.
Template created by School №5

Авторизація