Звіт директора школи за 2020-2021 н.р.


Звіт директора Загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П.Батюка» м. Києва за 2020-2021 навчальний рік

АНАЛІЗ РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЗА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку освітніх процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого поступу та мобілізації освітніх ресурсів. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку середньої освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентноспроможної, соціально-мобільної особистості. Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить використовувати знання. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. У 2020 - 2021 навчальному році освітня діяльність у школі здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормативно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти тощо. Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту школи.
Навчально – виховний процес проводився з дотриманням всіх епідеміологічних вимог на загальношкільному рівні під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів тощо, а в період карантину навчально - виховна діяльність здійснювалася дистанційно: через відео – конференції (ZOOM), онлайн – платформи (Classroom, Human), сайт школи, Viber мережу тощо. Згідно плану роботи на 2020-2021 навчальний рік педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: районною - «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти», шкільною - «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».

Пріоритетними завданнями спеціальної школи-інтернату№ 5 на 2020-2021 навчальний рік були:

 1. Продовжити роботу педагогів над впровадженням оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами до роботи за новими навчальними планами, програмами з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
 2. Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і базовою, базовою і старшою школою.
 3. Продовжувати пошук і впровадження нових, дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями.
 4. Посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.
 5. Продовжити роботу щодо удосконалення, пошуку і творчого впровадження нових форм і методів роботи шкільних методичних об’єднань.
 6. Продовжити самоосвіту педагогів шляхом систематичної участі кожного вчителя у колективних формах методичної роботи.
 7. Продовжити роботу з дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» .
 8. Продовжити практику взаємовідвідування, аналізу й самоаналізу проведених уроків, виховних заходів, корекційних занять.
 9. Продовжити виконання нормативно-правових документів «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів», «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 10. Розширити мережу гуртків школи, удосконалити методику набору учнів до гуртків.
 11. Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу.
 12. Сприяти покращенню та розвитку матеріально-технічного забезпечення школи.
 13. Спрямувати виховну роботу на забезпечення професійної орієнтації школярів.
 14. Продовжити партнерські зв’язки.
 15. Удосконалювати роботу шкільної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури.
 16. Продовжити роботу із системи організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог під час освітнього процесу.
 17. Посилити роботу педагогічного колективу з учнями та їх батьками щодо профілактики дитячого травматизму, попередження і профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень.
 18. Посилити роботу колективу на збереження життя дітей і зміцнення їх здоров'я.
 19. Підвищувати відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.
 20. Здійснювати спільну роботу з батьками щодо формування освітньої та управлінської політики школи.
 21. Продовжити роботу з реорганізації навчального закладу відповідно до Закону України «Про освіту» та нормативно-правових актів.

Управління школою проводилось в певній системі. З цією метою на інструктивно-методичних нарадах вивчались законодавчі, нормативні та інструктивні документи. Діяв механізм чіткого розподілу обов’язків між заступниками директора, головами методичних об’єднань, педагогічною радою школи тощо. Деякі адміністративні повноваження у школі делеговані головам МО, профспілковому комітету. Адміністрація школи залучала їх до корекції та контролю за виконанням навчальних програм, розподілу педагогічного навантаження. Ділова документація у школі велась відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами). Про стан ведення ділової документації видані відповідні накази. В основному, управлінські рішення відповідали діючим нормативним документам, видавались своєчасно згідно з термінами, визначеними в річному плані роботи, були дієвими та ефективними. Накази з основної діяльності доводились до відома працівників під підпис, велись протоколи педрад, засідань ШМО тощо.

Перевірки, здійснені адміністрацією, свідчать про те, що педагогічний колектив школи приділяє певну увагу підвищенню результативності уроку, виховного заходу, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань та вихованості учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку особистості учнів.

Адміністрація школи використовує інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи педагога, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо. Проводився контроль за виконанням управлінських рішень: на педрадах заслуховувались виконання рішень попередньої педради, аналогічно – на нарадах при директору тощо.

У 2020/2021 навчальному році методична робота закладу здійснювалась відповідно до вимог державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту, та мала на меті надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними педагогічними технологіями. Підвищенню результативності навчально-виховного процесу, педагогічній діяльності сприяли засідання педагогічних рад, на яких розглядались такі питання:

 1. «Аналіз діяльності педагогічного колективу школи за 2019/2020 навчальний рік та завдання на 2020/2021 навчальний рік»:
  • «Обговорення та затвердження річного плану на 2020-2021 н.р.»;
  • «Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х, 5-х кл.»;
  • «Розподіл корекційно-розвиткових занять, додаткових занять»;
  • «Затвердження класних керівників та вихователів»;
  • «Підсумки працевлаштування випускників»;
  • «Дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності»;
 2. «Удосконалення уроку як основної форми організації освітнього процесу»;
  • «Інноваційні форми роботи щодо запобігання дитячого травматизму»;
  • -«Корекційна спрямованість змісту виховної роботи спеціальної школи (з досвіду роботи)»;
  • «Використання ігрових технологій у навчально-виховному процесі»;
  • «Основні аспекти виховання національної свідомості та патріотизму на заняттях декоративно-прикладного мистецтва».
 3. «Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу,
  учнів і батьків в умовах демократизації школи».
 4. «Створення умов для професійного самовдосконалення, формування компетенцій і неперервного навчання педагогічних працівників»:
  • Психологічна готовність педагога до змін, до умов нової української школи.
  • Шляхи, вдосконалення педагогічної майстерності (портфоліо педагога).
  • Про звільнення учнів від ДПА.
 5. «Про переведення та випуск учнів»:
  • Про організоване закінчення навчального року.
  • Про переведення учнів 1-11-х класів до наступних класів.
  • Про нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» у 2020/2021 навчальному році.
  • Про нагородження учнів і батьків за успіхи у 2020/2021 навчальному році.
  • Про випуск зі школи учнів.
  • Про організацію та проведення свята Останнього дзвоника та Випускного вечора.
  • Про попередження дитячого травматизму на період літніх канікул 2021 року.
  • Про організацію комплексного оздоровлення учнів школи влітку 2021 року.
  • Про проєкт річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік тощо.
   Систематично відбувалися наради при директорі, де розглядалися і заслуховувалися такі найважливіші питання шкільного життя як:
  • Облік працевлаштування.
  • Забезпечення підручниками, урегулювання навчальних програм.
  • Створення умов для відкриття дошкільної групи.
  • Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року.
  • Вивчення стану ТБ у школі, проведення інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки.
  • Аналіз санітарних книжок.
  • Комплектування педагогічних кадрів.
  • Розподіл педагогічного навантаження вчителів.
  • Організація роботи молодого педагога, закріплених педагогів-наставників.
  • Генеральне прибирання приміщень.
  • Виконання Законів України “Про освіту”, “Про мови”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”.
  • Контроль за відвідуванням занять учнями.
  • Організація харчування учнів у шкільній їдальні.
  • Контроль за роботою харчоблоку та технічного персоналу тощо.
  • Підготовка системи опалення до роботи в зимовий період.
  • Організація техніки безпеки у школі.
  • Проведення вступного та первинного інструктажів з учнями школи.
  • Проведення моніторингу «Захворювання на ГРЗ, вірусні інфекції»
  • Вивчення температурного стану школи.
  • Профілактичні бесіди з учнями на тему «Профілактика грипу та вірусних захворювань».
  • Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальних приміщеннях.
  • Організація харчування.
  • Проведення занять з працівниками щодо правил експлуатації електрообладнання, правил електробезпеки, проведення перевірки знань та оформлення документів.
  • Перевірка наявності, стану та правильності оформлення документації з охорони праці в господарчому підрозділі.
  • Бесіди, інструктажі з профілактики нещасних випадків «Правила безпечної поведінки під час весняних канікул»
  • Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування у кабінетах, харчоблоці, спортивній залі та на спортивному майданчику.
  • Підготовка до проведення ЦЗ.
  • Проведення перевірки журналів на наявність запису інструктажів та бесід з безпеки життєдіяльності.
  • Проведення Дня Цивільного Захисту.
  • Організація бесід з учнями, спрямованих на профілактику нещасних випадків, надання першої медичної допомоги, про правила дорожнього руху, правила поведінки на воді, в громадських місцях, при виявленні небезпечних та невідомих предметів під час канікул. Проведення інструктажів із ТБ.
  • Проведення заняття з вихователями щодо проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та їх батьками перед початком літніх канікул.
  • Перевірка проведення та оформлення первинного, цільового інструктажу з охорони праці з працівниками у зв’язку зі зміною трудової діяльності тощо.

Адміністрація школи тісно співпрацювала з радою школи. У 2020/2021 навчальному році рада школи провела низку засідань, на яких розглянуто питання щодо затвердження планів роботи школи на 2020/2021н.р., забезпечення організованого початку навчального року, готовності шкільного приміщення до нового навчального року, підготовки до Дня знань, режиму роботи школи; стану організації гарячого харчування тощо. З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася методична робота, яка спонукала кожного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дала змогу молодим педагогам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечила підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня педагога, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності. У процесі методичної роботи використовувалися такі форми роботи: засідання, лекції, доповіді, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, взаємовідвідування уроків та позакласних заходів, участь педагогів у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів, виставок, конкурсів. Постійно велася робота над проблемними темами: районною - «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті формування освіти» та шкільною - «Забезпечення цілісності процесу навчання і виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин», також розглядалися питання на тему:

 • організація і планування методичної роботи на 2021/2021 навчальний рік;
 • план проведення першого уроку;
 • огляд нормативних документів, методичних рекомендацій, новинок психолого- педагогічної літератури;
 • корекційна робота з дітьми з порушеннями зору;
 • про хід підготовки до атестації вчителів та її підсумки;
 • підсумки атестації педагогічних працівників;
 • стратегії розвитку критичного мислення учнів школи;
 • ЗНО: проблеми й ефективні стратегії;
 • підсумки реалізації методичної проблеми школи;
 • звіти педагогів, що атестуються;
 • про організацію взаємовідвідування відкритих уроків, аналіз організації особистісно- орієнтованого навчання;
 • моніторинг якості навчальних досягнень учнів;
 • про результати моніторингу якості знань учнів тощо. На педагогічних читаннях слухали актуальні питання сучасних методик викладання окремих предметів, обговорювалися педагогічні новини. У педагогічних читаннях брали участь всі методичні об'єднання школи. З доповідями виступали педагоги-ветерани та творча молодь. Велика увага приділялася самоосвіті педагогічних працівників як одному з напрямків підвищення професійної майстерності вчителів. У наявності є теки з самоосвіти, які містять плани педагогів та звітну інформацію. Всі педагоги у 2020 - 2021 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації і опрацювали 30 годин з підвищення свого фахового рівня. З метою більш досконалого вивчення стану викладання навчальних предметів та проведення позаурочних заходів у 2020/2021 навчальному році, згідно з планом роботи школи-інтернату проводилися методичні об’єднання, предметні тижні, місячник педагогічної майстерності та ін.

У 2020/2021 навчальному році працювали такі методичні об'єднання:

 1. вчителів-мовників - голова Рокша Г.В.
 2. вчителів природничо-математичного циклу - голова Іщенко М.В.
 3. вчителів і вихователів початкових класів - голова Захарчук К.Г.
 4. вчителів і вихователів допоміжних класів - голова Чмельова Л.B.
 5. вихователів старших класів - голова Голуб Л.М.
 6. класних керівників - голова Вітер Н.М.

Уся робота методичних об’єднань з педагогічними кадрами була спрямована на виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів із базових предметів навчального плану;
 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення методичних та предметних тижнів;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • підвищення іміджу навчального закладу тощо. Атестація педагогів як чинник виявлення професіоналізму, компетентності, відіграє важливу роль у результативності освітнього процесу. Під час атестації виявляються професійні риси педагога, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів та вихователів. Атестація для педагогів стає перевіркою їх особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами власними здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, методична рада та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:
 • активізація творчої професійної діяльності вчителів та вихователів;
 • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
 • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати
  навчання і виховання учнів;
 • забезпечення соціального захисту педагогів;
 • стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання.

У 2021році успішно пройшли атестацію педагоги школи, а саме:

 1. Присвоєно кваліфікаційні категорії:
  • «спеціаліст ІІ категорії» вчителю інформатики Шевченку Ярославу Олександровичу;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Шевченку Ярославу Олександровичу;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вчителю біології Счастливій Оксані Віталіївні;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Счастливій Оксані Віталіївні;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вчителю-логопеду Сірик Юлії Миколаївні;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вчителю-логопеду Любченко Людмилі Миколаївні;
  • «спеціаліст І категорії» вчителю Павловій Аллі Станіславівні;
  • «спеціаліст І категорії» вчителю-дефектологу Вербовській Лесі Вікторівні;
  • «спеціаліст І категорії» вихователю Вербовській Лесі Вікторівні;
  • «спеціаліст І категорії» вчителю початкових класів Кушнір Галині Петрівні;
  • «спеціаліст І категорії» вихователю Кушнір Галині Петрівні;
  • «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів Андрусенко Ірині Володимирівні.
 2. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» вихователь Погорєлова Наталія Сергіївна.
 3. Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:
  • вчитель початкових класів Шелест Мальвина Сергіївна;
  • вихователь Шелест Мальвина Сергіївна;
  • вчитель природознавства Кобернік Ольга Михайлівна;
  • вихователь Шевченко Людмила Вікторівна;
  • вихователь Левченко Юлія Анатолівна;
  • практичний психолог Загорська Зінаїда Іванівна.
 4. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання „старший учитель”:
  • вчителю англійській мові Свєт Ользі Вікторівні;
  • вчителю обслуговуючої праці Левченко Юлії Анатоліївні.
 5. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»:
  • вчитель Бабенко Олена Володимирівна;
  • вчитель Чмельова Людмила Вікторівна.
 6. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєному раніше педагогічному званню «учитель-методист»
  • вчитель трудового навчання Загорська Зінаїда Іванівна;
  • вчитель початкових класів Захарчук Катерина Григорівна.
 7. Проатестовано заступника директора з навчально - виховної роботи Бабенко Олену Володимирівну. Успіхам в роботі педагогів сприяла творча активність, взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, виховних заходів, обмін досвідом, використання нестандартних форм організації навчально - виховного процесу, доцільне використання наочності та тісний зв'язок у роботі з вчителем-логопедом, психологом, вихователями, батьками тощо.

До школи - інтернату щороку приходять молоді педагоги. З метою активного залучення їх до роботи, за кожним спеціалістом закріплені педагоги-наставники, а саме: Молоді педагоги - наставники

 1. Ясінко В.І. - Кушнір Г.П.
 2. Андрусенко І.В. - Захарчук К.Г.
 3. Лазоренко М.М. - Іщенко М.В., Кравчук Н.О.
 4. Сірик Ю.М. - Вітер Н.М.
 5. Вознюк М.С. - Шелест М.С.
 6. Кушнір Г.П. - Старцева Л.М.
 7. Курінна В.Р. - Кравчук Н.О.
 8. Лоскучерява Н.П. - Остроушко О.Л.
 9. Фляга Ж.В. - Свєт О.В.
 10. Топоренко О.М. - Іщенко М.В.
 11. Войнова В.М. - Кравчук Н.О.

Постійно діяв семінар із вивчення письма і читання шрифтом Брайля, з метою допомоги молодим педагогам працювала «Школа тифлопедагога», призначені наставники консультували нових педагогів, взаємовідвідували уроки та позакласні заходи, постійно велись заняття «Школи тифлопедагога». Постійно працював організований директором школи круглий стіл, де ветерани - тифлопедагоги ділилися досвідом з молодими педагогами, які прагнуть стати дефектологами. У квітні був проведений «Тиждень молодого педагога». На виконання плану роботи школи-інтернату на 2020/2021 навчальний рік керівництвом було проаналізовано стан виконання навчальних програм. Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом, розробленим та затвердженим у встановленому чинним законодавством порядку. Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти щодо виконання навчального плану і програм показало:

 • розклад уроків відповідає робочому навчальному плану школи-інтернату;
 • усі учителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів.

Навчальну програму вчителі виконали повністю як за кількістю годин, так і змістовно. Кількість тематичних, контрольних робіт, диктантів, навчальних екскурсій відповідає запланованим та записам на сторінках класних журналів. У школі-інтернаті склалася система контролю за станом ведення шкільної документації. Впродовж навчального року видано аналітичні накази за підсумками перевірки ведення шкільної документації, з результатами яких колектив школи ознайомлено на нарадах при директорі. В спеціальній школі-інтернаті № 5 навчалося 197 учнів з порушеннями зору з міста Києва, Київської області та інших областей України. В школі існує 1 дошкільна група, 25 класів, із них у 19-ти класах учні навчаються за загальноосвітньою програмою, а в 6-ти класах – за програмою для дітей із інтелектуальними порушеннями.

Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів спеціальної школи-інтернату № 5 за 2020-2021 н. р.:

Untitled.FR12_page-0001.jpg

Навчання учнів за індивідуальною формою здійснювалось відповідно до індивідуальних навчальних програм та планів, складених на основі Типових навчальних планів. Всього в 2020/2021 навчальному році було організовано та здійснено навчання за індивідуальною формою для 9 учнів вчителями-дефектологами.
Педагоги, що здійснювали навчання, на підставі існуючих навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, складали індивідуальні навчальні програми та календарно-тематичні плани, які були погоджені із заступником директора з навчально-виховної роботи та на їх основі впродовж навчального року велося поурочне планування. Кількість та послідовність навчальних занять регламентувались розкладом уроків, який письмово погоджувався з батьками. Виконання індивідуальних навчальних планів та програм, оцінювання навчальних досягнень учнів фіксувалися в окремих журналах з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів. При здійсненні роботи з учнями, що навчаються за індивідуальною формою, фактів невиконання інваріантної складової Типових навчальних планів не виявлено.

Під час онлайн - спілкування з батьками проводилася роз’яснювальна робота щодо нормативності, порядку та термінів оформлення документів з організації навчання учнів за індивідуальною формою на наступний 2021/2022 навчальний рік. Важливою складовою діяльності спеціальної школи-інтернату є робота шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. У 2020/2021 навчальному році з метою вивчення рівня психічного розвитку учнів, визначення відповідних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації учнів, шкільна психолого-медико-педагогічна комісія працювала згідно з планом роботи та графіком роботи комісії. Учні, які були обстежені членами комісії, фіксувалися у журналі. Велася книга протоколів шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. Протягом всього навчального року проводилась корекційно-відновлювальна та розвивальна робота із учнями, метою якої є розвиток пізнавальних процесів, креативного мислення та розвиток творчих здібностей учнів, подолання недоліків особливостей розвитку особистості учнів школи-інтернату, формування самостійного прийняття рішень, саморегуляції та самоконтролю.

Одним з найважливіших напрямків виховання учнів є профорієнтаційна робота, тому що вибір професії – це важливий крок у житті кожної людини. За період навчання в школі - інтернаті учні здобувають кваліфікацію оператора комп’ютерного набору та фахівця з класичного масажу. Упродовж 2020/2021 навчального року педагогами проводилася систематична профорієнтаційна робота щодо визначення подальшого навчання учнів: виявлення нахилів та інтересів вихованців, анкетування та бесіди, тестування, зустрічі з випускниками, представниками різних професій, онлайн - екскурсії на профорієнтаційну тематику. Педагогами школи були проведені заходи з трудового виховання, а саме:

 • Трудові десанти «Хай сяє школа рідна чистотою».
 • Профорієнтаційний квест «Мандрівка світом професій».
 • Акція «Працюємо разом, радіємо разом» (прибирання, впорядкування шкільної території).
 • Профорієнтаційні дослідження «Професія моєї мрії» (тестування, анкетування), тренінг «Світ професій».
 • Трудові десанти «Наш двір – наша турбота».
 • Зустріч з випускниками (профорієнтаційні години).
 • Профорієнтаційні онлайн-екскурсії.
 • Трудовий десант «Зустрічаємо весну».
 • Екологічний ранок «Збережемо природу!», присвячений Дню Землі.
 • Акція «Приберемо подвір’я школи».
 • Цикл занять для старшокласників «Моя професія - моє майбутнє».
 • Екологічні десанти «Я – господар школи», «Наш двір – наша турбота».
 • Години спілкування: «Праця годує, а лінь марнує», «Цінуємо працю інших», «Праця – джерело життя, головна його прикраса».
 • Виховні бесіди: «Скільки у світі професій», «Професія, яку б я хотів обрати», «Професії твоїх батьків» тощо. У 2020/2021 навчальному році виховна робота в школі–інтернаті здійснювалась відповідно до чинних нормативно-правових документів у системі освіти та науки України та була спрямована на виховування в учнів любові до свого народу, його мови, звичаїв та традицій, любові до праці, почуття дбайливого ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності за доручену справу, виховання у дітей бережливого ставлення до природи рідного краю, поглиблення знань з екології, здійснювалося правове виховання дітей, формування здорового способу життя, поваги до педагогів, старших, батьків тощо. Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи здійснювалися за основними напрямками та відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». ПОНЕДІЛОК Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. ВІВТОРОК Ціннісне ставлення до культури і мистецтва, проведення екскурсій (корекційні заняття). СЕРЕДА Ціннісне ставлення до праці та природи. ЧЕТВЕР Корекційні заняття. П’ЯТНИЦЯ Ціннісне ставлення до себе, сім’ї, родини, людей. СУБОТА Свобода спілкування, гурткові роботи. НЕДІЛЯ Свобода спілкування, екскурсії, вечори.

Під час виховного процесу педагоги школи-інтернату постійно формували розвинену, активну, соціально-адаптовану особистість, яка має активну життєву позицію, вміє жити повноцінним життям, самостійно діяти, здійснювати власний вибір, приймати незалежні рішення та відповідати за їхні наслідки, що здатна поєднувати власні інтереси з інтересами держави, суспільства. Процес формування особистості учнів відбувався у створенні педагогами соціально-виховного середовища, формуванні відносин на основі діалогу «рівноправних» партнерів, надання можливості учням проявляти себе в різних ролях, що дає дітям відчуття сили і впевненості, спонукає до впливу на соціальне життя в процесі міжособистісних контактів, сприяє набуттю індивідуального досвіду. На корекційних заняттях, що проходили у вівторок і четвер, діти закріплювали навички культурної та безпечної поведінки у громадських місцях культурного призначення, поведінки за столом, ознайомлювалися із функціональним призначенням побутових приладів, отримували навички правильного догляду за одягом і взуттям, безпечного користування транспортом та ін. Вихователі спланували роботу у відповідності до річного плану роботи школи. Питання виховання заслуховувались на нарадах при директорові, заступнику директора з виховної роботи школи, методичних оперативках, на засіданнях МО, ради профілактики попередження правопорушень тощо.

У школі функціонувало учнівське самоврядування, головою якої є Гурин Анастасія, учениця 9-А класу. Робота велася у комісіях секретаріату: «Навчальна комісія», «Комісія з дисципліни, порядку та санітарного стану», «Комісія організації дозвілля», «Шефська комісія», «Господарсько – трудова комісія», «Спортивна комісія». Всі сектори органу учнівського самоврядування, справлялися зі своєю роботою. Більшість учнів школи з задоволенням брали учать в загальношкільних заходах, в організації колективних творчих справ. Долучалися до проведення заходів класними керівниками, вихователями та вчителями-предметниками. Учні вчилися бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію. Радниками в організації роботи учнівського самоуправління були заступник директора з виховної роботи Голуб Л.М., педагог-організатор Іщенко М.В., класні керівники, вихователі.

Робота методичного об’єднання вихователів була спрямована на системний підхід до виховання учнів, підготовку їх до життя та праці, впровадження в практику школи національної системи виховання, тощо.

Відповідно до річного плану роботи школи проводились традиційні загальношкільні виховні заходи, а саме:

 • Свято Першого дзвоника «Ми одна сім’я, одна родина» – відповідальні Голуб Л.М., Іщенко М.В., класні керівники.
 • Проведення святкового концерту до Дня працівників освіти «Вітаємо вас, учителі!» – відповідальні Іщенко М.В., Кравчук Н.О.
 • Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені» – відповідальні класні керівники, вихователі, керівники шкільних гуртків.
 • Лінійка пам’яті Ніжинських підпільників (посвята в Батюківці) – Безнащук Г.Г.
 • свято осені «Осінній бал» для учнів молодших класів (відповідальна Голуб Я.О., 3А клас);
 • Вечір розваг для молодших школярів «Осінь чарівниця в гості завітала». – відповідальні Снігир О.Ю., Шевченко Л.В.
 • Тиждень козацтва «Пишаюся тобою, рідний краю» (Козацькі забави) ( 14.10) – відповідальні вчителі фізичної культури.
 • урочиста лінійка до Дня визволення України від фашистських окупантів «Спасибі вам, визволителі!»;
 • Тематична лінійка «Міжнародний день білої тростини» 15.10 – відповідальний 9-А клас.
 • Урочиста лінійка до Дня захисника України 14.10: «Свято мужності й відваги» – відповідальний 8-Б клас.
 • Шкільна лінійка до Дня Гідності і Свободи 21.11. – відповідальний 10-А клас.
 • Усні журнали «Символи моєї держави», «Конституція України – основний закон держави», «Кроки до незалежності» – відповідальні вчителі історії, Чайка В.Г.
 • Новорічні свята:
  • «Новорічне диво» (свято до Дня Святого Миколая);
  • «Новорічна казка» (ранок для учнів початкової школи);
  • «Новорічні мрії» (музично-театральна новорічна мініатюра для середніх та старших класів) – відповідальнізаступник з ВР, педагог – організатор, класні керівники, вихователі.
 • Свято «Хай уся земля почує – Україна колядує» - заступник директора з ВР Голуб Л.М., вихователі.
 • Година пам’яті «Голокост: Чужого горя не буває» (до Міжнародного дня пам’яті Голокосту) – вчитель історії.
 • День пам’яті героїв Крут - вчитель історії.
 • Лінійка до Дня Соборності «Україна є, була і буде…» - 11-А клас, Безнащук Г.Г.
 • Виховна година «Земля народжує людину», виховний захід до Міжнародного дня рідної мови - вчителі української мови та літератури.
 • Лінійка пам’яті «Небесної сотні», урок мужності «Вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» - 7-Б клас.
 • Святковий концерт «Жіночі серця» - заступник з ВР, педагог-організатор 10-А клас.
 • День пам’яті Чорнобильської трагедії «Гірчить Чорнобиль крізь роки», до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС - 11-А клас.
 • Лінійка «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги. «Маки пам’яті» - 7-Б клас.
 • Свято «Прощавай, Букварику!» - 1-ші класи.
 • Свято «Зачекай, моє дитинство» - 4-ті класи.
 • Свято Останнього дзвоника «Школа наша - життя дивограй» - заступник директора з ВР Голуб Л.М.
 • Свято Випускного вечора «Школо рідна, прощавай!» - 12 клас тощо.

Цікавими та змістовними були Тижні за окремо складеними планами, а саме:

 • Тиждень реклами роботи шкільних гуртків «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» – відповідальні керівники шкільних гуртків.
 • Шкільний олімпійський тиждень.
 • Тиждень козацтва «Пишаюся тобою, рідний краю» (Козацькі забави).
 • Тиждень громадянського виховання «Я, родина, Україна».
 • Тиждень протипожежної безпеки «Вогонь – не іграшка!».
 • Тиждень здорового способу життя «Молодь за здоров’я».
 • Тиждень права.
 • Тиждень безпеки життєдіяльності перед канікулами.
 • Тиждень національно – патріотичного виховання – «Тиждень пам’яті».
 • Тиждень профорієнтації.
 • Тиждень морально-етичного виховання тощо.
 • Одним із чинників формування соціально-адаптованої особистості є виховання навичок здорового способу життя. Педагоги від¬повідально підходили до проведення всіх заходів, які зміцнюють здоров’я дітей. Вони використовували різноманітні форми й методи виховної роботи. У нашій школі вирує активне спортивне життя, формуються засади активного відпочинку, розвитку й відновлення фізичних і духовних сил, корекції здоров’я, розвитку позитивних моральних і вольових якостей, виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення.

Педагоги від¬повідально підходять до проведення всіх заходів, які зміцнюють здоров’я дітей. Вони використовують різноманітні форми й методи виховної роботи: • тематичні класні години; • індивідуальні бесіди з дітьми та батьками; • рухливі ігри; • веселі старти тощо. Було організовано та проведено такі заходи: • Єдиний олімпійський урок. • День фізичної культури і спорту України тощо. Ці заняття спрямовані на подолання проблем підліткового віку і виховання гармонійно розвиненої особистості, надають можливість кожній дитині усвідомити важливість відповідального ставлення до здоров’я, в досягненні благополуччя, реалізації потенціалу здоров’я.

Діти нашої школи брали участь у спартакіаді «Повір у себе» з легкої атлетики серед дітей з ураженнями ОРА, порушеннями зору та РФР і здобули призові місця, а саме: Марченко Альбіна – 1 місце, Халаїмова Софія – 1 місце, Волков Артем – 2 місце, Гасанов Салех – 1 місце, Ярмольчук Анна – 2 місце, Риженко Ірина – 3 місце. Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини. Педагогами з вихованцями школи були проведені виховні заходи, а саме:

 • Усні журнали «Символи моєї держави» , «Конституція України – основний закон держави», «Кроки до незалежності».
 • Тематичні онлайн-екскурсії «Народ пам’ятає, народ славить», «Зазирни в природу нашого краю».
 • Година спілкування «Патріотизм – потреба України, кожного українця», «Ми за мир на планеті Земля» - до Міжнародного Дня миру.
 • Тиждень громадянського виховання «Я, родина, Україна».
 • Книжкова виставка «Україна – єдина держава» (до Дня Соборності України).
 • Години спілкування до дня вшанування пам’яті загиблих на території інших держав «Неможливо викреслити з історії України» (День пам’яті загиблих у Афганістані).
 • Поетична мережка «Мова – пісня колискова, мова – матері уста» (до Міжнародного дня рідної мови).
 • Родинне свято «Український рушник у сучасній родині».
 • Всесвітній День вишиванки тощо.
  У рамках виховання ціннісного ставлення до себе, сім’ї, родини, людей проведено виховні заходи, а саме:
 • Виховні години з толерантності «Живи, твори, добро звершай» - вихователі 5-12 класів.
 • Подорож в королівство ввічливості «Ввічливим і чемним будь, про культуру не забудь» - класні керівники, вихователі.
 • Операція «Сюрприз для мами» - класні керівники, вихователі.
 • Година спілкування: «Толерантна особистість» - класні керівники, вихователі.
 • Година спілкування з батьками «Батьки і діти: безконфліктне спілкування» - вихователі, практичний психолог.
 • Свято матері «Подаруймо нашим мамам пісню, щастя, радість, сміх» - заступник з ВР Голуб Л. М., педагог-організатор, вихователі початкових класів.

В школі пройшов Тиждень вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка, в ході якого були проведені різноманітні заходи, презентації дитячих робіт, конкурс знавців творів Т.Г. Шевченка. Учні були активним учасниками заходів. Слід відмітити роботу класних керівників 8-А класу Лейковської Н.В., 11-А класу Рокші Г.В., які залучають учнів до творчої діяльності. Однією з важливих ланок виховної діяльності є система правового виховання. Правоосвітницька робота здійснювалася під час уроків та в позаурочний час й охоплювала учнів, батьків, учителів. Правове виховання в школі-інтернаті відбувалося згідно плану виховної роботи закладу за участі органів учнівського самоврядування. Проводилися конкурси, тиждень правових знань. В класних куточках відведено місце для інформації щодо правового виховання учнів. Розгляд питань формування свідомої поведінки учнів та запобігання їх асоціальним діям регулярно відбувався при роботі з батьками, тому у школі серед учнів не було випадків жорстокої поведінки, рукоприкладства по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійок, що призвели до тілесних ушкоджень, знущання над учнями іншої національності, віросповідання, вчинення злочинів, які несуть за собою притягнення неповнолітніх до відповідальності.
В школі працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять вчителі, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості. На засідання запрошуються як учні, так і їхні батьки. Шкільним психологом постійно проводиться вивчення соціального стану учнів. Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися у важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів. З ними систематично проводилася індивідуальна робота. Упродовж 2020/2021 навчального року в школі-інтернаті навчалося: 1 дитина- сирота, 3-є дітей - позбавлені батьківського піклування. Із них: 3-є дітей мають опікунів-фізичних осіб, 1 дитина виховується у дитячому будинку сімейного типу. Своєчасно оформлюються відповідні пільги дітям, які цього потребують (видача Єдиних квитків, літнє оздоровлення, допомога при подальшому навчанні).

Адміністрація школи повідомила листами батьків та служби у справах дітей за місцем проживання про закінчення терміну цілодобового перебування дітей у закладі і про необхідність поновлення направлення на новий навчальний рік. Для сприяння всебічному розвитку особистості, виховання любові до рідного краю, збагачення знань про свій рідний край, країну, його історичне минуле, цікавих людей, культурні та історичні надбання наших предків, адміністрацією та педагогами школи були організовані та проведені різноманітні онлайн - екскурсії, екскурсії в природу тощо такі як:

 • Онлайн- екскурсія до Музею Лесі Українки – 8-Б.
 • Класна екскурсія «Музей грошей» - 10А
 • Онлайн -екскурсія в музей медуз – 5-Б.
 • Онлайн -екскурсія до музею Ханенків – 4-А.
 • Екскурсія в Березовий гай – 3-В, 3-А, 9-А, 7-Б, 5-Б.
 • Екскурсія у природу – 4-В.
 • Екскурсія у парк Кинь-Грусть – 11,12-А.
 • Екскурсія в державний музей авіації – 8-Б.
 • Екскурсія до хатинки на Пріорці – 4-А, 10-А, 7-В.
 • Екскурсія до парку НЕНЦ – 1-А, 10-А.
 • Екскурсія в парк Шевченка – 4-Б, 8-А.
 • Екскурсія до Співочого поля – 8-Б.
 • Екскурсія до парку квітів – 3-З, 3-Б тощо.

На таких екскурсіях діти набували досвіду з орієнтування в просторі, спостерігали за змінами в природі, розширювали всій світогляд, набували життєво необхідні компетенції тощо. Важливим важелем формування, виховання особистості є діяльність органу учнівського самоврядування, члени якого стежать за дотриманням Правил для учнів, за санітарно-гігієнічним станом спальних та класних приміщень, вносять пропозиції для покращення дозвілля учнів та ін.
Виховні заходи проходять з використанням ноутбука, проектора і мультимедійної дошки. На сайті школи викладена інформація про виховну роботу школи, постійно висвітлюються проведені шкільні заходи. З метою створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, сприяння професійній орієнтації, формування моральних якостей у дітей та підлітків, розвитку творчих здібностей, виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля здійснено заходи щодо охоплення позашкільною освітою учнів школи. Для реалізації цих завдань в школі – інтернаті у 2020 – 2021 н.р. діяли гуртки та заняття з комплексної реабілітації учнів з художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, соціально-реабілітаційного, гуманітарного напрямків роботи, такі як:

 • М’яка іграшка» - керівник Мазур С.Т.
 • «Скульптура і прикладне мистецтво» - керівник Дігас Г.Й.
 • «Хореографія» - керівник Богданова В.О.
 • «Ляльковий театр», «Драматичний гурток» - керівник Шевченко А.М.
 • «Комп’ютерна грамота» - керівники Чала Т.В., Шевченко Я.О.
 • «Хор», «ВІА» керівник Шахов М.А.
 • «Орієнтування в просторі» керівник Крамнистий О.О.
 • «Умілі ручки» керівник Левченко Ю.А.
 • «Класичний масаж» керівник Карпенко Л.М.

На заняттях гуртків та заняттях з комплексної реабілітації діти знайомилися з етнографічним минулим нашого народу, вивчали його культурну спадщину (традиції, обряди, звичаї), розвивали практичні навички щодо збереження та зміцнення власного здоров’я, формували естетичні почуття, мистецькі знання, свідомо прагнули здійснювати творчу діяльність у процесі поглибленого оволодіння творчими технологіями. Виходячи з вимог сьогоднішнього дня та враховуючи перспективу розвитку роботи школи - інтернату, керівники гуртків створюють умови для творчого розвитку та самовираження дітей, впроваджують інноваційні форми і методи навчання та виховання, створюють систему роботи з обдарованими дітьми, задовольняють потреби дітей у самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Вихованці школи брали активну участь у Подільському районному фестивалі творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у себе – 2020». Стали переможцями у номінації: декоративно-ужиткове мистецтво – Риженко Ірина 10-А клас – керівник Левченко Ю.А.; хореографія Сульженко Данил 3-З клас, Остапенко Афіна 3-А клас – керівник Богданова В.О.; виконавче мистецтво – Білецька Анастасія 6-А клас – керівник Макарець Н.В.; вокально-хорове мистецтво – Риженко Ірина 10-А клас, Гурин Анастасія 9-А клас, Біла Вероніка 10-А клас – керівник Ільєнченко Т.Г.; виконавче мистецтво – Щусь Ростислав 6-А клас – керівник Макарець Н.В.; та отримали пам’ятні подарунки, а переможцями ⅩⅩⅠⅩ Київського міського фестивалю творчості дітей та молоді «Повіримо у себе» стали у номінації: вокально - хорове мистецтво - Усатенко Софія 4-А клас, Риженко Ірина 10-А клас, Гурин Анастасія 9-А клас, Біла Вероніка 10-А клас – керівник Ільєнченко Т.Г.; номінація Виконавче мистецтво Декламація (підлітки) Білецька Анастасія 6-А клас – керівник Макарець Н.В.; номінації Морозова Катерина 6-А клас, Федчик Роман 6-А клас – керівник Богданова В.О.

Переможці були нагороджені дипломами та цінними подарунками від організаторів фестивалю. Бібліотека потрібна людям як джерело інформації, як шлях до душі кожної людини. Вона повинна створювати для своїх користувачів максимально комфортне середовище, бути відкритим будинком для усіх тих, кому потрібна книга та психологічне розвантаження. Тому у своїй роботі бібліотекар школи Василенко З.В. не обмежується традиційними формами роботи, а шукає нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів, розповсюдження знань, формування культури і духовності підростаючого покоління.

Протягом 2020/2021 навчального року бібліотека працювала за планом роботи, скоординованим із річним планом роботи школи-інтернату. Робота була направлена на задоволення читацьких потреб учнів та педагогів, виховання культури читання і бібліотечно-бібліографічної грамотності користувачів-учнів.
Бібліотекар Василенко З.В. брала участь у підготовці та проведенні шкільних літературних заходів до ювілеїв письменників, таких як: «Я в серці маю те, що не вмирає» (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки), «Кобзар в моєму домі» (до дня народження Т.Г. Шевченка). Провела інформаційні перерви до 60-річчя від дня народження О. Забужко «Ми з моїм читачем однієї крові», до Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотека – територія інформування». Бібліотекарем було проведено заходи до ювілеїв видатних письменників, такі як: літературна подорож «У світі постійних пригод» (до 360-річчя від дня народження Д. Дефо), літературна година «Слід, що не заросте і не застерніє» (до 175-річчя від дня народження І. Карпенка-Карого, година інформації «Батько запорозьких козаків» (до 165-річчя від дня народження Д. Яворницького), книжковий калейдоскоп «У світі небезпечних і веселих пригод» (до 50-річчя від дня народження А. Кокотюхи), літературна експедиція «Вітер пригод надимає вітрила» (до 170-річчя від дня народження Р. Стівенсона), поетична мережка «Мова – пісня колискова, мова – матері уста» (до Міжнародного дня рідної мови).

Згідно рекомендацій Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського у школі пройшов місячник шкільної бібліотеки під гаслом «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів», під час якого було проведено презентацію нових книжок з екологічного спрямування, бібліотечне заняття «Збережемо книгу – збережемо ліси, зоовікторина «Ці дивовижні тварини», інформаційна перерва «Екологія тваринного світу Київщини» тощо.

Протягом навчального року оформлялися добірки літератури та книжкові виставки до визначних подій та державних свят, ювілеїв письменників, шкільних заходів, такі як до тижня з громадянського виховання «Я, родина, Україна», «Нескорена земля» (до днів визволення Києва та України), до шкільних тижнів «Молодь за здоров’я», «Вогонь – не іграшка», «На паралельних дорогах прав і обов’язків» (до тижня права), «Мови рідної торкнися серцем» (до Дня української писемності та мови), «Сила нескорених» (до Дня Захисника України), «Біла тростина – помічниця незрячого» (до Міжнародного дня незрячих), «Голодомор 1932-33 років – злочин проти людства і людяності»» (до Дня пам’яті жертв голодомору), «Квіті в полі там, де Крути» ((до Дня героїв Крут), «Україна – єдина країна!» (до Дня Соборності України), «Книги – ювіляри 2020 року», «Чорний досвід Чорнобиля» (до Дня Чорнобильської трагедії), «Неси добро у світ природи» (до Українського дня навколишнього середовища) та ін.

Бібліотекар школи надавала інформаційно-бібліографічні послуги користувачам-педагогам. Ведеться картотека статей з питань виховання та спеціальної освіти, добирається література до уроків, виховних годин, шкільних заходів. У бібліотеці оформлюються теки із матеріалами педагогічної преси з питань навчально-виховної роботи. До послуг педагогів є періодичні видання, такі як: «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» «Директор школи», «Завуч», «Дефектолог», «Дитина з особливими потребами». Василенко З.В. виступила на педраді з питанням «Робота шкільної бібліотеки на допомогу у формуванні творчих компетенцій учнів». Велася робота із виховання бережного ставлення до шкільних підручників та інших книг в рамках Всеукраїнської акції «Живи, книго!».

Було проведено зустріч із незрячим поетом та казкарем Геннадієм Горовим, зустріч із завідувачем відділу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського І. Лобановською тощо. Певний внесок у організацію освітньо-виховного процесу інтернату додає психолог школи Загорська З.І. Діяльність психолога сприяє всебічному особистісному розвитку дітей, підлітків та молоді, зміцнення і захисну їхнього психічного здоров’я. Шляхом психодіагностики, консультування, психологічної корекції Загорська З.І. надає допомогу учням, вчителям, батькам у вирішенні питань навчання, виховання та розвитку вихованців інтернату.

Протягом навчального року психолог Загорська З.І. брала активну участь у роботі шкільної психолого-медико-педагогічної комісії, проводила психологічну діагностику, індивідуальні та групові заняття з учнями які вимагали психокорекції, мали певні проблеми у поведінці та розвитку. Всі види діяльності психологічної служби школи знайшли своє відображення у звітах, виступах, коментарях, лекціях психолога. На допомогу педагогам у вирішенні проблемних ситуацій, які виникають під час навчально – виховного процесу та при роботі з батьками, приходить практичний психолог школи Загорська З.І., яка знає особливості кожного учня, творчий потенціал кожної дитини, нахили та здібності, також в умовах складних соціальних реалій цього навчального року, психолог працювала індивідуально з батьками вихованців, надавала поради і рекомендації по вихованню дітей у різний період становлення і розвитку їх особистості.

Багато уваги приділяла Загорська З.І. діагностуванню готовності навчання учнів у перших класах, 5-х класах та готовності учнів 4-х класів до навчання в школі другого ступеня. Для педагогів було проведено психолого-медико-педагогічний консиліум про необхідність дотримання наступності у навчанні, вихованні та вимогах до дітей з особливими освітніми потребами. Великого значення надавала психолог питанням запобігання насильства в сім’ях учнів інтернату, викоріненню можливих випадків булінгу в школі, всіх видів правопорушень, шкідливих звичок. Враховуючи те, що більшість вихованців мають погане здоров’я, психолог разом із медичними працівниками проводила заходи по залученню дітей до здорового способу життя та збереження здоров’я.

З метою популяризації психологічних знань, Загорська З.І. провела вечір старшокласників «Психологія». Під час підготовки до проведення вечора старші учні залучались до проведення найпростіших психологічних досліджень та підведення результатів. Загорська З.І. виступала на педрадах, проводила консультації з питань індивідуального підходу до дітей з особливими освітніми потребами. Враховуючи потребу старшокласників інтернатної установи в своєчасному самовизначенні вибору майбутньої професії, психолог запланувала та провела зустрічі, бесіди, тренінги, діагностику з профорієнтації вихованців.

Протягом року Загорська З.І. прагнула кожний свій виступ перед учнями, педагогами та батьками підкріпити наочними матеріалами, а саме плакатами «Стоп насильству!», «Протидія булінгу тощо».
Шкільним психологом були проведені заходи, а саме:

 • Психологічний тренінг «Розвиток навичок поведінки у конфліктних ситуаціях.
 • Психологічне дослідження готовності до навчання І-й тиждень.
 • Година спілкування «Стоп насильству!» (до Міжнародного дня ненасильства (профілактика булінгу).
 • Індивідуальні психолого-педагогічні консультації для дітей, які мають шкідливі звички, схильні до скоєння правопорушень.
 • Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
 • Профорієнтаційні дослідження «Професія моєї мрії».
 • Профорієнтаційні психологічні години «Діагностика своїх можливостей».
 • Психологічна година «Подорож під назвою життя».
 • Година спілкування з батьками «Фактори, що впливають на психологічний дискомфорт школяра. Їх усунення» тощо. Співпраця з батьками посідає одне з центральних місць у системі роботи нашої школи.

Систематично відбувалась онлайн - робота з батьками, в процесі якої розглядались теоретичні питання, розв’язувались практичні завдання. Класні керівники, вихователі, психолог практикували години спілкування, тренінги, лекторії для батьків з питань виховання, індивідуальні консультації з приводу навчання і виховання дітей з порушенням зору, діагностування з метою виявлення рівня освіченості батьків та ін. Педагогами школи проведено з батьками заходи, а саме:

 • Проведення консультацій для батьків майбутніх учнів.
 • Рейди в сім’ї з метою вивчення побутових умов проживання та психологічного клімату та робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 • Психолого-педагогічна просвіта батьків «Режим дня - запорука успішного навчання».
 • Робота батьківського лекторію з питань навчання, виховання, соціально-правового захисту дітей, ознайомлення із законодавчими документами.
 • Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснення систематичної перевірки умов утримання та виховання в них неповнолітніх. «Насильство в сім’ї».
 • Проведення організаційних зборів у класах.
 • Година спілкування: «Про необхідність дотримання внутрішньо-шкільного розпорядку»
 • Консультування, анкетування батьків першокласників з метою виявлення особливостей та характеру протікання процесу первинної адаптації дітей у школі «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання».
 • Консультація для батьків щодо індивідуального навчання.
 • Проведення тренінгів для батьків.
 • Робота батьківського лекторію: «Турбота про виховання дітей – конституційний обов’язок батьків».
 • Анкетування батьків: «Ставлення батьків до проблем виховання» ІІІ – й тиждень.
 • Робота з сім’ями, що опинилися в скрутних життєвих обставинах.
 • Надати консультативну допомогу вчителям, батькам та вихованцям дошкільної групи, 1-х, 5-х класів на тему: «Як допомогти учням добре вчитись».
 • Батьківський лекторій «Булінг та шляхи його попередження», «Стоп насильство!».
 • Психолого-педагогічна просвіта батьків «Єдність вимог сім’ї та школи».
 • Поради батькам дітей з порушеннями зору.
 • Тренінги для батьків «Вплив сім’ї на успішне навчання», «Профілактика булінгу», «Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час», «Безпека дорожнього руху».
 • Розробити рекомендації для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків.
 • Практичне заняття «Подолання труднощів соціально-побутового орієнтування у дітей з порушеннями зору».
 • Психолого-педагогічна просвіта батьків «Авторитет, особистий приклад батьків у процесі виховання».
 • Батьківський лекторій:
 • «Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх. Відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють за вчинки неповнолітніх».
 • День творчості дітей і батьків. (виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва «Зимові фантазії»).
 • Тренінг для батьків: «Проблемні питання виховання дитини. Діти і закон. Профілактика булінгу. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху».
 • Залучення громадських організацій до проведення новорічних свят школярів.
 • Робота з неблагонадійними сім’ями.
 • Батьківська просвіта: «Сімейне виховання відповідальної поведінки у дітей. Як захистити дитину від шкідливих звичок».
 • Рейди в сім’ї з метою вивчення побутових умов проживання та психологічного клімату.
 • Психолого-педагогічна просвіта батьків: «Роль батьків у статевому і сексуальному вихованні дитини. Ваша дитина закохалася».
 • Психолого-педагогічні консультації для батьків (індивідуальні та групові) з питань професійної орієнтації учнів.
 • День відкритих дверей.
 • Індивідуальні консультації для батьків «Корекція негативних проявів виховання в сім’ях окремих учнів».
 • Інформувати батьків про читання книг учнями, розповідати про вимоги до користування підручниками, про культуру читання шрифтом Брайля.
 • Батьківський лекторій «Сумісна праця родини і школи з охорони здоров’я, охорони дітей та корекційна спрямованість у вихованні».
 • Батьківська просвіта «Економічне виховання в сім’ї. Чи потрібні підлітку кишенькові гроші?».
 • Дні відкритих дверей.
 • Звітний концерт учнів та виставка кращих робіт.
 • «Батьки і діти – назустріч один одному».
 • Консультації для батьків «Як допомогти дитині вибрати професію?».
 • Психолого-педагогічна просвіта батьків: «Як запобігти появі шкідливих звичок».
 • День відкритих дверей.
 • Батьківський лекторій «Профілактика захворювань дітей».
 • Забезпечення заохоченням батьків за успіхи в сімейному вихованні, навчанні дітей за активну участь в житті класу та школи.
 • Проведення консультацій для батьків майбутніх учнів тощо.

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці учасників освітнього процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, електробезпеки.

Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних заходів із досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Керівництво закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг технічного стану діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання, що знаходяться у належному стані. Постійно здійснюються ремонтні роботи. Облаштовані сучасні туалети на всіх поверхах школи.

За звітний період значно покращився рівень протипожежної безпеки. Благоустрій та прибирання прилеглої території, розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази будівлі школи здійснювався за діючим планом. Матеріальні цінності, які отримані за державні кошти або надана благодійна допомога розміщена на сайті навчального закладу. На початку навчального року поновлено інструкції з охорони праці, техніки безпеки, заведено відповідні журнали. Забезпеченість вогнегасниками здійснено згідно норм.

З учнями всіх класів були проведені вступні інструктажі із записом у класному журналі та у журналі вихователів, первинні інструктажі проводяться з учнями з усіх предметів із записом у журналі реєстрації інструктажів. При виїзді учнів за межі закладу та проведенні масових заходів видавався наказ, здійснюються записи у журналі обліку бесід, інструктажів з безпеки життєдіяльності та у журналі екскурсій. З вихованцями проводяться інструктажі перед усіма канікулами.

У школі-інтернаті викладається курс «Основи здоров’я» у 3-10 класах з висвітленням питань попередження дитячого травматизму. З метою створення безпечних умов навчання, праці, відпочинку, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу, керівництвом школи-інтернату протягом 2020/2021 навчального року проводилась цілеспрямована робота з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всіх видів дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності.

Керівництвом школи видано ряд наказів, спрямованих на покращення роботи з попередження дитячого травматизму. Педагогами школи-інтернату на виховних годинах проводилися бесіди щодо запобігання травматизму серед учнів за такими напрямами: правила дорожнього руху, протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правила безпеки при користуванні газом, вибухово-небезпечними предметами, електроприладами, поводженні з джерелами електроструму, правила безпеки на воді та ін. Використовувались бесіди, уроки, екскурсії, інструктажі, виставки, вікторини, перегляд кінофільмів, практичні та корекційні заняття, години спілкування, дидактичні та рольові ігри, а саме:

 • Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки) – вихователі.
 • Міжнародний день Безпечного інтернету - класні керівники, вихователі
 • Інструктаж з техніки безпеки на тему: «Безпека життєдіяльності під час весняних канікул» із записом у класному журналі та у журналі обліку проведення бесід, інструктажів з безпеки життєдіяльності, дошк., 1-12 кл.
 • Інструктаж з елементами гри «Безпечні канікули. Сам вдома. Правила поведінки у домашніх умовах без батьків», дошк., 1-5 кл.
 • Дидактична гра «Знай та виконуй», 5-8 кл.
 • Бесіда-настанова «Що треба знати, щоб вберегти своє життя», дошк.,1-12 кл.
 • Вікторина «Твоє життя в твоїх руках», 9–12 кл.
 • Рольові та сюжетні ігри «Правила безпечної поведінки на канікулах», дошк., 1-7 кл.
 • Корекційне заняття «Безпечне користування побутовими електроприладами», 5-12кл.
 • Бесіда щодо попередження дитячого травматизму під час весняних канікул, 1–12 кл.
 • Виставка літератури з основ безпеки життєдіяльності.
 • Перегляд фільмів, мультфільмів, презентацій на тему: «Твої безпечні канікули», 5-12кл.
 • Провели онлайн – бесіди з батьками на тему: «Безпека життєдіяльності дітей під час весняних канікул», дошк., 1-12 кл. тощо.

Під час карантину у квітні місяці в дистанційному онлайн режимі було проведено заходи з вихованцями дошкільної групи, 1-12 класів з безпеки життєдіяльності, а саме:

 • Бесіда «Безпека життєдіяльності у літній період. Незабаром літо».
 • Бесіда «Літо- пора звершень для здоров'я та загартування».
 • «Інструктаж з правил поведінки учнів під час літніх канікул».
 • Бесіда «Безпечний відпочинок влітку».
 • «Твої безпечні канікули».
 • «Інструктаж з правил поведінки на воді під час літніх канікул».
 • «Відпочиваємо на канікулах безпечно».
 • Бесіда «Незабаром літо: т/б під час літніх канікул на воді, у лісі, вдома».
 • Бесіда з наочним матеріалом, дидактична гра «Маленькі плазуни».
 • Бесіда «Про дорожні знаки», «Щоб не потрапити раптом в біду, азбуку міста завчи до ладу».
 • Бесіда «Єдиний урок з правил безпеки під час літніх канікул».
 • Бесіда з безпеки життєдіяльності та охорони праці перед літніми канікулами.
 • Інструктаж «Правила поведінки на воді».
 • Єдиний урок «Незабаром-літо».
 • «Як загартовувати свій організм в літній період канікул», «Уміння триматися на воді-запорука безпеки».
 • Виховна година з елементами корекційного заняття: «Рослини, що квітнуть навесні - поряд з нами».
 • Інструктаж «Техніка безпеки по дорозі до рослин».
 • Проведено онлайн-бесіди з профілактики невиробничого травматизму, дитячого дорожньо–транспортного травматизму, пожежної безпеки, електробезпеки, правила поводження з газовими плитами, з незнайомими предметами, вибуховими, отруйними речовинами.
 • Проведено показовий тренінг евакуації в закладі.
 • Проведено онлайн-уроки та заняття з питань безпеки життєдіяльності.
 • Проведено онлайн-урок на тему: «Всесвітній день охорони праці».
 • Організовано проведення онлайн – батьківських зборів з питань запобігання невиробничого травматизму серед дітей під час канікул.
 • Інформацію про тиждень безпеки розміщено на сайті школи.
 • Організовано виставки книг у бібліотеці, які стосуються питань безпеки життєдіяльності дітей, розповідають про героїчну професію рятувальників.
 • Проведено онлайн-квест «Абетка безпеки».
 • Переглянуто відеофільми «Безпека на дорозі – безпека життя», «Безпека у побуті», «Школа надання першої допомоги» тощо.
 • Проведено сюжетно рольову гру «Ми переходимо дорогу».
 • Переглянуто та обговорено кінофільми «Безпечна поведінка».
 • Проведено онлайн-вікторину «Твоя безпека» тощо.
 • У школі працює музей історії школи та Я. П. Батюка. Актив музею спрямував свою діяльність на виховання патріотизму, залучення учнівської молоді до вивчення історичного минулого нашого краю, школи, розширення і збагачення знань про Героїв країни. Фонд шкільного музею постійно поповнюється здобутками учнів і новими експонатами.

Діти з особливими освітніми потребами потребують постійного медичного нагляду. У своїй діяльності медична служба керується чинними нормативними документами, розпорядженнями, наказами директора школи-інтернату. Медична служба школи протягом 2020/2021 навчального року проводила огляд дітей після канікул на наявність педикульозу та шкірних захворювань, просвітницьку робота з педагогами, батьками та технічним персоналом по запобіганню захворювань, вела постійний контроль за графіком проходження працівниками медичних оглядів, завела на всіх учнів школи-інтернату листи здоров`я, здійснювала контроль за зовнішнім виглядом учнів, температурним режимом, санітарним станом у класах та спальних кімнатах та проведенням дезінфікування приміщення школи на період карантину. Щомісячно проводила аналіз виконання норм по харчуванню учнів, списування медикаментів та аналіз виконання профілактичних щеплень тощо.

Протягом 2020 – 2021 н.р. приділялася належна увага фінансово-економічній, господарській діяльності з розвитку матеріально-технічної бази, а саме:

 • Упорядкувано шкільну територію.
 • Проводився контроль за складанням актів по оприбуткуванню матеріальних цінностей.
 • Здійснено перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою.
 • Проведено заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв, випробування драбин і оформлення відповідної документації.
 • Проведено роботи щодо обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
 • Здійснено контроль за використанням енергоресурсів по показникам водомірного лічильника, теплолічильника, електролічильника. Не перевищувати ліміти з використання енергоресурсів.
 • Організовано інвентаризацію матеріальних цінностей.
 • Проводився контроль за роботою харчоблоку та технічного персоналу.
 • Призначено відповідальних з питань БЖ.
 • Проведено осінній огляд технічного стану приміщень та складено акти.
 • Здійснено контроль за використанням енергоресурсів по показникам водомірного лічильника, теплолічильника, електролічильника, не перевищувати ліміти використання енергоресурсів.
 • Підготовлено систему опалення до роботи в зимовий період.
 • Підготовлено і проведено внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, провести списання матеріальних цінностей.
 • Проведено генеральне прибирання шкільних приміщень.
 • Облаштовано навчальний заклад згідно вимог пожежної безпеки.
 • Перевірено збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду. Аналіз підсумків 2020-2021 навчального року показав, що мети, поставленої на початку навчального року щодо навчання, виховання й розвитку учнів, в процесі діяльності в основному було досягнуто. Педагоги виявили себе фахівцями своєї справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів та проведення виховних заходів, використовують різні методи та сучасні форми навчання та виховання.

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ – ІНТЕРНАТУ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Спрямувати в 2021/2022 навчальному році всю навчальну- виховну роботу школи на вивчення і творче впровадження науково – методичних тем: районної - «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти», шкільної - «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».
 2. Продовжити роботу з реорганізації навчального закладу відповідно до Закону України «Про освіту» та нормативно-правових актів.
 3. Продовжити роботу педагогів над впровадженням оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами до роботи за новими навчальними планами, програмами з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
 4. Впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту”, передових ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції профільного навчання.
 5. Побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально - інтегрованої та мобільної особистості.
 6. Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і базовою, базовою і старшою школою.
 7. Забезпечити безперервний навчально-виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням і вихованням з урахуванням попиту в освітніх послугах.
 8. Спрямувати роботу на підвищення якості освітніх послуг.
 9. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання і виховання.
 10. Сприяти інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості.
 11. Створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.
 12. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою у всіх учасників навчально – виховного процесу.
 13. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі.
 14. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.
 15. Продовжити роботу над створенням організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.
 16. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.
 17. Продовжити виконання нормативно-правових документів «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів», «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 18. Формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні, збагачення народних традицій, звичаїв тощо.
 19. Розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях.
 20. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.
 21. Формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою.
 22. Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу.
 23. Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази, покращення харчування та медичного обслуговування дітей.
 24. Удосконалювати роботу шкільної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури.
 25. Продовжити роботу із системи організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог, попередження і профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень під час освітнього процесу.
 26. Забезпечення фізичного розвитку учнів, охорони життя та зміцнення здоров’я. використання у повсякденному житті досвіду здоров’я збережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.
 27. Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.
 28. Підвищувати відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.
 29. Забезпечення ефективної взаємодії з батьківською громадськістю, розвитку учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи.

Posted in Відкритість та прозорість on Jun 23, 2021

© 2017, School №5.
Template created by School №5

Авторизація