Звіт директора школи


Звіт директора

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5 ім. Я.П. Батюка» м. Києва про роботу за 2017-2020 н.р. Антонюк К.В.

Як директор школи-інтернату протягом звітного періоду я керувала-ся статутом школи, діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потре-бують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та іншими норма-тивно-правовими документами, що регламентують роботу керівника зага-льноосвітнього навчального закладу. У звітному періоді до керівного складу навчально-виховної роботи входили: Антонюк К.В. – директор школи; Бабенко О.В. – заступник директора з навчальної-виховної роботи; Голуб Л.М. – заступник директора з виховної роботи; Деркач О.В. – заступник директора з адміністративно-господарської робо-ти. Заступники директора виконували свою роботу відповідно до поса-дових обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність. У спеціальній школі-інтернат №5 навчається 191 учень із вадами зо-ру з м. Києва, Київської області, а також із інших областей України. У за-кладі 24 класи, в яких навчаються незрячі та слабозорі учні, із них в 18-ти класах учні вчяться за загальноосвітньою програмою, а в 6-ти класах – за програмою для дітей з порушенням інтелектуального розвитку. У 2018 році в спеціальній школі-інтернат була відкрита дошкільна група для дітей з порушеннями зору. На сучасному етапі соціально-політичного та економічного розвитку України відкрилися перспективи змін у системі спеціальної освіти, пов’язані з новим ставленням суспільства до дітей із порушеннями зору, новим розумінням їхнього особистісного відношення, а також продуктив-ним вирішенням питань соціалізації та інтеграції таких дітей у суспільство. Педагогічний колектив школи працює над загально-районною та шкільною темами: “Якість освіти і виховання ХХІ століття від національ-них до міжнародних стандартів”, “Особистісно-орієнтовне виховання як умова виховання громадянськості”. Основними завданнями та пріоритетними напрямками роботи є:

 1. Підготовка педагогів до впровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами, до роботи за новими навчальними планами, програмами, з ви-користанням сучасних комп’ютерних технологій.
 2. Продовження роботи з дослідно-експериментальної роботи ре-гіонального рівня за темою “Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі”.
 3. Забезпечення сприятливих умов для пошуку, підтримки й сти-мулювання обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості в суспі-льстві.
 4. Надання якісних освітніх послуг в закладі, підвищення рівня успішного засвоєння програмового матеріалу учнями.
 5. Забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення престижу професії вчителя та стимулювання його професійно-го зростання.
 6. Максимальне використання педагогічних потенційних можли-востей і запровадження різних форм підвищення кваліфікації педагогів. Ефективна підготовка педагогічних працівників до роботи за новими нав-чальними планами, програмами з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
 7. Проведення з учнями та їх батьками відповідної роботи щодо підготовки та успішного проходження випускниками незалежного зовніш-нього оцінювання якості.
 8. Спрямування діяльності педагогічного колективу школи на ре-алізацію спільної партнерської діяльності педагогів, батьків та громадсь-кості міста щодо навчання та виховання учнів школи-інтернату.
 9. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог під час навчально-виховної роботи.
 10. Продовження співпраці з навчальними закладами з метою профорієнтації вихованців в соціумі.
 11. Сприяння покращенню та розвитку матеріально-технічного забезпечення школи.
 12. Підвищувати рівень участі учнів школи-інтернату у олімпіадах, заходах району, міста, маючи на меті соціалізацію дітей з потребами зору та інтеграцію їх у суспільство.
  Протягом звітного періоду проводились засідання педагогічної ради, на яких розглядались питання методичної, управлінської, аналітичної дія-льності педколективу. Серед них можна виділити такі як: • створення позитивного іміджу школи; • про інновації в Новій Українській школі; • традиції та інновації в навчально- виховній, корекційній діяльності; • про професійний розвиток педагога за умов сучасної освіти ; • обговорення вибору підручників для 2-х, 3-х, 5-х, 6-х та 7-х класів; • про підготовку учнів 12 -го класу до ЗНО та ін. Адміністрація школи тісно співпрацювала з радою школи. У 2018-2019 навчальному році рада школи провела низку засідань на яких розг-лянуто питання щодо: затвердження планів роботи школи на 2018-2019 н.р.; підготовка до засідання батьківського комітету, ради школи з питань: забезпечення організованого початку навчального року; готовність шкіль-ного приміщення до нового навчального року; підготовка до Дня знань; режим роботи школи; стан організації гарячого харчування, тощо. Педагогічний колектив школи нараховує 78 педагогів, з них – 42 вчителі, 32 вихователі,1 педагог- організатор, 2 логопеди, 1 практичний психолог; серед них 31 педагог має спеціальну дефектологічну освіту. В 2020 році отримають дефектологічну освіту ще 5 педагогів. Вищу кваліфі-каційну категорію мають 31 педагог, 1 кваліфікаційну категорію-19 педа-гогів, 2 кваліфікаційну категорію - 9 педагогів; із них педагогічні звання: 6-педагогів “Вчитель-методист”, ”, 5 педагогів – “Старший вчитель”, 1 педагог – “Вихователь-методист”. Працюють такі методичні об'єднан-ня:
  • вчителів початкових класів (голова Захарчук К.Г.);
  • вчителів та вихователів для дітей з порушенням інтелектуального ро-звитку класів (голова Чмельова Л.В.);
  • вчителів мовників (голова Рокша Г.В.);
  • вчителів природничо-математичного циклу(голова Іщенко М.В.);
  • вихователів (голова Голуб Л.М.);
  • класних керівників (голова Вітер Н.М.). У процесі методичної роботи використовувалися такі форми роботи: засідання, лекції, доповіді, огляд та обговорення навчально-методичної лі-тератури, відвідування уроків та позакласних заходів, участь педагогів у підготовці та проведення науково-практичних семінарів, виставок, конкур-сів, робота над проблемною темою школи-інтернату. У школі розроблена система проведення атестації педагогічних кадрів. Школою творчості, пе-дагогічного пошуку та новацій, етики, людяності, любові до вихованців стає традиційний “Місячник педагогічної майстерності”, в якому педагоги демонструють педагогічний рівень. На базі школи проводиться практика студентів педагогічного універ-ситету ім. М.П.Драгоманова. Протягом періоду на базі школи-інтернату № 5 проходили:
  • спільний семінар викладачів кафедри офтальмопедагогіки та офта-льмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова із проф. Синьової Є.П. та доц. Медведок Л.Г. з колективом педагогів та батьків, обговорювались питання нав-чання грамоти незрячих дітей з використанням брайлівської дошки та машинки;
  • конференція "Психолого-педагогічна стратегія безбар'єрного освіт-нього середовища для дітей з порушеннями зору" за підтримки ін-ституту спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України;
  • семінар для педагогів та батьків із польськими представниками фон-ду “Арі Арі” з питань навчання, виховання та корекції дітей з пору-шеннями зору. В рамках проекту «Незалежність 2018» вихованці і педагоги відвідали місто Радом ( Польща). Завдяки фонду наші учні мали змогу відвідати різноманітні семінари, майстер-класи, заняття з орієнтування в просторі. Діти були в захваті від екскурсій по міс-тах Радом та Варшава. Педагоги брали участь : • у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Соціально - педагогічне партнерство як фактор забезпечен-ня якості освіти дітей з порушенням зору» у м. Теребовля; • у Всеукраїнському науково-практичному семінарі “Пріоритетні на-прямки роботи спеціальної школи для дітей з порушенням зору в умовах НУШ ” м. Запоріжжя. Педагоги школи продовжують працювати над проектом “Електронна книга для учнів 5, 6, 7-х, класів”. Хочеться відмітити роботу педагогів: Соловей В.В., Довгань М.Ю., Чайки В.Г. Учні школи брали активну участь у Всеукраїнських предметних олім-піадах ( районних) та посіли призові місця: • з української мови та літератури
  • І місце 8-А кл., Дерій А.(2017р.), 9-Акл., Ядлош І.(2017р.);11-Акл., Антонекко Т.(2017р.);11-А кл., Рибка Д.(2018р.); 10-А кл., Божко В. (2019р.); 8-А кл., Гурін А.(2019р.);
  • ІІ місце 10-А кл., Ядлош І.(2018р.).;
  • ІІІ місце 12-А кл., Діденко О.(2018р.); • з англійської мови – ІІІ місце, Абдуллаєв І. (9,10,11кл.-2017р.,2018р.,2019р.). В ІІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіадах посіла ІІІ місце з української мови та літератури, Рибка Д.(11-А кл.,2019р.), а учень 10-А кл., Божко В. брав участь (2020р.).
   У Всеукраїнському конкурсі з української мови ім. П. Яцика в рай-онному турі учні посіли:
  • І місце- Усатенко С.(3Акл.), Ярмольчук А. (4-Акл.) - 2019-2020 н.р;
  • ІІІ місце - Мельниченко А.(4-Акл.) - 2019-2020 н.р.;
  • ІІІ місце - Рибка Д. (11-Акл.) – 2018 -2019 н. р. Учні та педагоги продовжують традицію у написанні Всеукраїнсько-го диктанту національної єдності.
   Із 5-го класу в закладі учні вивчають другу іноземну мову - німець-ку.
   Педагоги школи нетрадиційно, творчо підходили до навчально-виховного процесу. Поряд з глибоким і всебічним вивченням рідної мови, літератури, іноземної мови, історії, природничих дисциплін учні 12 класу отримують допрофесійну підготовку із спеціальностей “Оператор комп’ютерного набору” та “Класичного масажу” завдяки співпраці з Київ-ським професійним коледжем з посиленою військовою та фізичною підго-товкою та з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини “Ук-раїна”, а учні із інтелектуальними порушеннями 10-В класу – “брошуру-вальник-палітурник” – з Центром професійної освіти інформаційних тех-нологій, поліграфії та дизайну м. Києва.
   Проводилася відповідна робота з молодими вчителями щодо вдос-коналення їхньої педагогічної майстерності. В школі працює відповідно плану «Школа становлення молодого вчителя», метою якої є формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам пе-дагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів перспективного педагогічного досвіду. Надання методичної допомоги молодим педагогам в школі-інтернаті передбачає цілісну систему підвищення науково-практичного і загально-культурного рівнів психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зро-станню професійної майстерності вчителя та вихователя спеціальної школи для дітей з глибокими вадами зору. З молодими спеціалістами активно працювали педагоги-наставники, які надавали практичну допомогу у виборі ефективних форм організації навчального процесу, типів уроків та норм ведення шкільної документації. За їх участі молоді педагоги давали відкриті уроки та проводили позакла-сні заходи: Счастлива О.В., Курінна В.Р., Прилуцька О.В., Шевченко Л.В., Шевченко А.М., Голуб Я.О., Шевченко Я.О., Сірик Ю.М., Матвеєва Я.В. та інші. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога є вміння працювати з комп’ютером. Більшість педагогів викорис-товують на уроках та в позаурочний час інформаційні технології. Під час карантину адміністрація, педагоги школи працювали дистанційно викори-стовуючи програми Zoom, Viber, Skype. Педагоги школи підвищують рі-вень кваліфікації не тільки на курсах при університеті ім. Бориса Грінчен-ка, а й займаються самоосвітою та зустрічаються з цікавими людьми. В школі відбулася лекція-тренінг “Взаємовідносини як цінність та ресурс” .
   Справді, інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в суспі-льство предмет зацікавленого обговорення педагогічною громадськістю, всіма, хто дотичний до цієї проблеми. До загальноосвітніх закладів вибу-ло 12 вихованців. Вся виховна робота проводилась згідно річних планів роботи школи – інтернату, планів вихователів і підпорядковувались проблемі форму-вання особистості учня на основі його творчих здібностей та впроваджен-ня у навчально-виховний процес основних орієнтирів виховання. Вихова-нці ставали переможцями конкурсів, фестивалю «Повіримо у себе» та ви-ставок учнівських робіт. У фестивалі «Повіримо у себе» в 2017-2018н.р.:
   • у номінації “Вокально-хоровий жанр”: Біла Валерія, Біла Вероніка, Будавіцька Вероніка, Риженко Ірина, Черненко Ганна, Ільченко Олек-сандр, Кравченко Ольга, Дем’янчук Анастасія з піснею “Співають діти” (керівник Шахов М.А.);
   • у номінації вокально-інструментальні ансамблі: Біла Валерія, Біла Вероніка, Риженко Ірина, Черненко Ганна з піснею “Гей шуми, широкий луже” (керівник Ільєнченко Т.Г.);
   • у номінації виконавче мистецтво: декламація Ядлош Ігор, вірш Рус-лани Дудич “Якщо ти нарікаєш на життя” (керівник Голуб Л.М.);
   • у номінації “Декоративно-ужиткове мистецтво”: • робота з бісеру “Букет лаванди” Біла Валерія (керівник Левченко Ю.А.); • робота з паперу і пінопласту “Зима” Антоненко Тетяна (керів-ник Оніщенко А.Л.); • робота з штучних матеріалів “Новорічна композиція” – Лей-ковський Роман (керівник Левченко Ю.А.) • робота з паперу, штучних матеріалів “Будні гномів” Шаріпова Анастасія (керівник: Оніщенко А.Л.) -у номінації “Стартап”: засіб реабілітації Сад Руслан (кер. М.В. Іще-нко). У 2018-2019 н.р.: -у номінації “Вокально-хоровий жанр”: Біла Валерія, Біла Вероніка, Будавіцька Вероніка, Риженко Ірина, Гурин Анастасія, Величко Лілія, Іль-ченко Олександр, Кожухівський Володимир, Кравченко Ольга, Дем’янчук Анастасія (керівник Шахов М.А.);
  • у номінації вокально-інструментальні ансамблі: Біла Валерія, Біла Вероніка, Риженко Ірина (керівник Ільєнченко Т.Г.);
  • у номінації “Декоративно-ужиткове мистецтво”: • робота з бісеру учень 10А класу Михайлюк Сергій (керівник Лев-ченко Ю.А.). У 2019-2020 н.р.:
   • у номінації «Інструментальний жанр»: Рибка Діана, Павліченко Анастасія, Юрченко Сергій, Божко Валерій, Хмара Володимир, Бомбик Руслан, Дерій Анастасія, Клочан Дмитро (керівник - Мельничук Ілля Іго-рович);
  • у номінації «Вокально – інструментальний жанр» Біла Вероніка, Гурин Анастасія, Риженко Ірина, Усатенко Софія, Величко Лілія (ке-рівник- Ільєнченко Тетяна Григорівна);
  • у номінації «Хореографія» Ярмольчук Анна, Волков Андрій, Кос-тюченко Аліна (керівник- Богданова Валентина Олександрівна);
  • у номінації «Вокально – хоровий жанр» Кравченко Ольга, під но-мінація «Сольне виконання» (керівник - Шахов Микола Анатолійо-вич);
  • у номінації – «Прикладне мистецтво» Гурин Анастасія, Риженко Ірина - (керівники - Левченко Юлія Анатоліївна, Дігас Галина Йоси-півна). Переможці були нагороджені дипломами та цінними подарунками від організаторів фестивалю. У фінальній частині Всеукраїнського конкурсу найкращих читачів рельєфно – крапкового шрифту за системою Брайля (2019-2020 н.р.), що проходив у м. Одесі серед учнів спеціалізованих навчальних закладів м. Києва, м. Львова, м. Харкова, м. Одеси, учні школи здобули: І місце – Ве-личко Лілія, 9А клас, ІІ місце – Кошла Богдан, 4А клас. На запрошення першого каналу Українського радіо (2019-2020 н.р.) вихованці нашої школи прийняли участь у концерті, за участі юних ар-тистів «Лунаймо разом», що відбувся у Будинку звукозапису Українсь-кого радіо:
  • Кожухівський Володимир (акордеон), викладач Шахов М.А.,
  • Величко Лілія- 9А клас, Гурин Анастасія- 8А клас, Риженко Ірина – 9А клас, Біла Валерія - 9А клас, Біла Вероніка - 9А клас ( ансамбль ба-ндуристок), викладач Ільєнченко Т.Г.. У школі – інтернаті педагоги часто поряд з традиційними застосовують інноваційні форми виховання. Це зустрічі, довірливі розмови, диспути, рольові та ділові ігри, спрямовані на формування активної, соціально – адаптованої, відповідальної особистості. Згідно з виховними планами школи–інтернату за звітний період було заплановано і проведено комплекс традиційних та інноваційних виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність заходів: • виставка - конкурс композицій «Осінь чарівниця», «Зимонька-зима», виставки писанок; • свято осені «Осінній бал» для учнів молодших класів (відповідаль-на Голуб Я.О.);
   • захід присвячений 100- річчю з дня народження Я. П. Батюка, чиє ім’я з гордістю носить наша школа; • спортивне свято до Дня українського козацтва “Козацькі розва-ги” (відповідальний вчитель фізкультури Середа Р.К.); • акція «Допоможи ближньому» (Зустріч з волонтерами та воїна-ми АТО) (Іщенко М.В.); • день української писемності та мови «Рідна мова - краю бать-ківського пісня» (Рокша Г.В.); • конкурс юних декламаторів «Мова рідна-слово рідне» (Голуб Л.М., Василенко З.В., вихователі); Обрядові національні свята: Різдво, Великодні свята (Голуб Л.М., вихователі) та ін. Усний журнал на тему: «День Соборнос-ті України» (Чайка В.Г.) • Урочистий захід з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня (Собова Л.І.). • Виховний захід до Дня космонавтики та авіації (Курінна В.Р.). • Тематична лінійка «Чорнобильська катастрофа – катастрофа ві-ку (Вітер Н.М., Малюхов О.В.) • Виховні заходи присвячені 74-й річниці Перемоги над нациз-мом у Європі та 74-й річниці завершення Другої світової війни (Левченко Г.І.). • Виховні години до Міжнародного Дня матері (класні керівники, виховтелі) • Заходи до Дня Європи (Шаповалова В.З.). • тиждень англійської мови (Свет О.В., Довгань М.Ю.) та ін. Учителі української мови та вихователі з метою популяризації твор-чої спадщини Т.Г. Шевченка, активізац Учителі українс ії патріотичного виховання, пов’язаного з іменем видатного митця у школі - інтернаті орга-нізували і провели загальношкільні заходи «Шевченківські дні», літерату-рну мозаїку «Чиста криниця – Шевченкове слово», літературну вітальню до Дня народження Т.Г. Шевченка «Перехрестя долі Кобзаря» присвячені річниці від дня народження поета. На високому рівні проведений захід, приурочений 135 – річницю з дня заснування навчального закладу. На святі були присутні працівники школи, ветерани – педагоги, учні, батьки, гості. Учні школи порадували всіх присутніх святковим концертом. Педагоги школи були нагороджені подяками голови КМДА, грамотами та подяками Департаменту освіти і науки м. Києва, подяками голови Подільської районної в місті Києві дер-жавної адміністрації, грамотами та подяками управління освіти Подільсь-кої районної в місті Києві державної адміністрації. Вчителі на корекційних заняттях (КР, орієнтування у просторі, РМ, СПО, ЛФК, ритміка), а вихователі в другу половину дня (вівторок, четвер) проводили індивідуальні та групові заняття з комплексної реабілітації, з метою якомога повнішої, всебічної підготовки дітей з порушеннями зору до подальшого самостійного життя з урахуванням вікових і психологічних особливостей розвитку школярів. Заслуговує на увагу загальношкільний конкурс ’’Панна ’’Либідь’’ (7-А кл.) – вих. Курінна В.Р., конкурс «А ну-мо, хлопці!» - вчитель Рудяк С.В., «Міс Осінь» - вих. Кравчук Н.О. У спеціальній школі– інтернат №5 працюють гуртки та корекційні за-няття: “ХОР” (керівник Шахов М.А.), “ВІА” (керівник Шахов М.А.), “Чар-ліндінг” (керівник Рудяк С.В.), “Хореографія” (керівник Богданова В.О.), “М’яка іграшка” (керівник Мазур С.Т.), “Скульптура і прикладне мистецт-во” (керівник Дігас Г.Й.), “Ляльковий театр”, “Драматичний гурток” (ке-рівник Шевченко А.М.), “Комп’ютерна грамота”( керівники Шевченко Я.О., Чала Т.В.), “Добрий господар”, (керівник Оніщенко А.Л.), “Класич-ний масаж” (керівник Бурдейна Н.О.), “Орієнтування в просторі”, (керів-ник Свет О.В., Крамнистий О.О. ), “Умілі ручки” (керівник Левченко Ю.А.). На заняттях учні поглиблювали знання з навчального матеріалу з предметів, готувалися до різноманітних конкурсів, змагань, позакласних та виховних заходів, розвивали творчі здібності. Результати своєї діяль-ності гуртківці представляли під час предметних тижнів, брали участь у культурно-масових заходах, які проводилися в школі, в обласних, районних, Всеукраїнських, та Міжнародних конкурсах: -учасниця гуртка “Ансамбль бандуристів” (керівник Ільєнченко Т.Г.) Гурин А. нагороджена дипломом І ступеня в номінації “Співана поезія” в XXV Всеукраїнському відкритому конкурсі приуроченому 205–й річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка, та дипломом ІІІ ступеня в Міжнарод-ному проекті – конкурсі «Тарас Шевченко єднає народи»;
  • учасниками гуртка «М’яка іграшка» (керівник Мазур С.Т.), «Скуль-птура і прикладне мистецтво» (керівник Дігас Г.Й.), «Умілі руки» (керів-ник Левченко Ю.А.) виготовлялися вироби на шкільну, районну виставку робіт з різноманітного матеріалу, виготовлялися подарунки для гостей на-вчального закладу;
  • учасники гуртків Риженко І., Яковенко В., Михайлюк С., Гурин А., були учасниками Всеукраїнської виставки дитячих робіт вихованців шкіл – інтернатів «Діти– діячі мистецтва», що проходила у кулуарах Верховної Ради України, нагороджені подарунками і подяками за участь.
   З метою глибокого вивчення історії, культури, прищеплення любові до природи, протягом років класні керівники, вихователі організували екску-рсії та відвідали театри, музеї, пам'ятні місця, а саме: екскурсія по Пріорці, екскурсія до Аскольдової могили, екскурсії до торгівельних маркетів, екс-курсія до “Музей хліба”, відвідування кінотеатру ім.Шевченка, бібліотек, екскурсія до міського зоопарку, екскурсія до Софіївської площі, похід в театр “Актор”, екскурсія до музею “Хата на Пріорці”, екскурсія на Пейза-жну алею, екскурсія до пожежної частини, екскурсія в квест-кімнату та ін.
   З метою залучення дітей з інших навчальних закладів, а саме ЗНЗ №6, №271, до спілкування з дітьми-інвалідами були проведенні спільні заходи.
   На базі школи - інтернату проходив денний табір “SMARTEENS” для дітей школи та мікрорайону з метою соціалізації. На дітей очікувала су-часна шоу програма, а саме: пісні, флешмоби, танці, шоу талантів, спорти-вні змагання, розваги, цікаві майстер класи з рукоділля, багато смаколиків та інші сюрпризи. Табір відбувся за підтримки БФ “ Возлюби”. З метою зміцнення здоров’я дітей адміністрація закладу співпрацює з БФ ”Школа Майбутнього ”. Вихованці відвідують заняття з плавання в ба-сейні.
   Компанія “MEGOGO” в рамах проекту ‘Дивись, як чутно! “ проводить показ мультфільмів та фільмів з аудіодискрипцією. Учні відчувають себе, як у справжньому кінотеатрі. Вихованці школи люблять відпочивати. За підтримкою ГО “Служіння незрячим” діти кожного року відпочивали в м. Свалява та в м. Одеса. Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківські ле-кторії, тренінги, майстер-класи, бесіди, консультації, анкетування. Темати-ка заходів підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. Кож-ного року проходять дні відкритих дверей для батьків майбутніх учнів. Гордістю школи є її випускники. Кожного року всі випускники школи вступають до закладів I-II рівня акредитації (середніх) та ІІІ-IV рівня акре-дитації (вищих): НАУ, університет «Україна», університет імені Т.Г. Шев-ченка, педагогічні університети імені М.П. Драгоманова та імені Бориса Грінченка та ін. Із 6-ти випускників 2018 року : 4 випускники вступили до ВНЗ ІІІ та IV ступенів акредитації, 2 випускники - I та ІІ ступенів акреди-тації; із 7-ми випускників 2019 року -7 випускників вступили до ВНЗ ІІІ та IV ступенів акредитації. У 2018-2019 навчальному році у всіх навчальних закладах України було запроваджено навчання згідно правил Нової Української Школи. Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випу-скника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя». Для впровадження НУШ були облаштовані навчальні кабінети меб-лями, ІКТ, дидактичними матеріалами. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої саніта-рії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які ре-гламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Слід зазначити, що під час на-вчально - виховного процесу серед працівників та вихованців травматизму не було. Приміщення школи-інтернату відповідає вимогам МОУ та МЗУ що-до навчання, виховання та проживання дітей з особливими потребами. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінетах і класних кімнатах відповіда-ють санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Парти, стільці промарко-вані. Класні кімнати та навчальні кабінети, за якими закріплено відповіда-льних, відповідають сучасним вимогам. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, ово-лодіння учнями базовими навчальними вміннями і навичками, спрямова-них на розвиток здібностей кожної дитини адміністрацією створюються належні умови. Бібліотека забезпечує учнів лише необхідною спеціальною літерату-рою, а отримати необхідні знання їм допомагають можливості кабінетів:
  • кабінети інформатики;
  • кабінет фізики;
  • кабінет математики;
  • кабінет біології та географії;
  • кабінет комп’ютерний;
  • кабінет української мови та літератури;
  • кабінет музичного мистецтва;
  • спортивний зал;
  • кабінет з обслуговуючої праці;
  • майстерня з технічної праці. Кожного року виконуються косметичні ремонти як у класах, так і у перерахованих вище кабінетах.
   В школі також функціонує актова зала, їдальня, сенсорна кімната, медичний блок. Забезпеченість закладу меблями — 100%. Більшість кабінетів і клас-них кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. Кожний кабінет, який функціонує у школі має свій паспорт.
   Адміністрація та педагогічний колектив створює доступне середови-ще для дітей з вадами зору, а саме:
  • вхід на територію виділено контрастним кольором (хвіртка);
  • розміщена інформація про об’єкт, назву об’єкту, адресу. Інформація виконана збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів, а також дублюється у тактильному вигляді та шрифтом Брайля;
  • виділено контрастне маркування небезпечних елементів (решітки на подвір’ї школи);
  • оновлені попереджувальні контрастні смуги на першій і останній сходинці сходового маршу;
  • пофарбовано перила школи та лавка;
  • виділені вхідні двері та ручкі;
  • пофарбовано сходи в приміщенні школи;
  • встановлено матові таблички на всіх дверях приміщення школи, які виконані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів. Інформація має дублювання у тактильному вигляді плос-кодрукованого тексту та шрифтом Брайля.
   Пріоритетний напрямок моєї роботи – розвиток матеріально-технічної бази школи та створення сприятливих умов навчання, розвитку, виховання та перебування учнів. За звітний період було здійснено за державні та благодійні кошти:
  • ремонт 2-го поверху стелі;
  • замінено вікна на металопластикові;
  • обрізка дерев на території закладу та вивіз гілля;
  • ремонт інженерних мереж та електрощитових, інженерних мереж си-стем води, опалення, каналізації;
  • ремонт питного фонтанчика, заміна фільтрів води;
  • ремонт санітарного вузлу (баня), актової та спортивної зали;
  • технічне обслуговування вогнегасників;
  • установка тривожної кнопки;
  • ремонт стоків та трубопроводів;
  • встановлено АПС;
  • замінено світильники в їдальні;
  • замінено сходи еваковиходів;
  • декорування вікон їдальні;
  • облаштування клумби;
  • наприкінці 2019 року розпочалося будівництво міні футбольного поля. Придбано:
  • меблі, обладнання, дидактичний матеріал для нового освітнього простору: терези дерев’яні з набором важків, конструктор для ви-вчення різних конструкцій та механізмів, фліпчарт, ляльковий театр, м’які підлогові кульки, набір настільних логіко- розвивальних ігор, демонстраційний набір механічного годинника , навчальні набори “ Частина цілого на крузі. Дроби” ,“ Танграм”, комплект таблиць, комплекти музичних інструментів, телурій, мікроскопи, набори гео-метричних фігур та тіл, набори таблиць англійської мови, палички Кюізенера та ін.;
  • м’який інвентар: комплекти постільної білизни, рушники махрові та вафельні, подушки, матрац ортопедичний;
  • спортивна та шкільна форма для дітей-сиріт;
  • меблі: одномісні парти та стільці, столи комп’ютерні, стінки для ка-бінетів, ліжка, дивани для вестибюлю, стільці, тумбочки, лави для роздягальні, шафи ,стілець та стіл дитячий, вішалка для рушників та ін.;
  • господарчі товари: мило туалетне тверде та рідке, туалетна папір, серветки, візок садовий, граблі, граблі віяло, лопати штикові та для снігу, діалектичні килимки, віники, губки, щітки, дезактін, світильни-ки та лампи, та ін.;
  • посуд: тарілки глибокі та мілкі, чашки, каструлі в асортименті, ножі в асортименті, ложки гарнірні, корзини для хліба, підноси, дошки дерев’яні та ін.;
  • сантехніку: умивальники, змішувачі в асортименті, сушарки для рук, мийка 2-х секційна на кухню;
  • матеріальні цінності: державні прапори, журнали, бланки, журнали з охорони праці та пожежної безпеки, ваги торгові, та ін.;
  • тифлообладнання: папір брайлівський, дошки брайлівські, грифелі, український алфавіт зі шрифтом Брайля універсального дизану, ря-док брайлівський набірний, таблиця множення зі шрифтом Брайля універсального дизайну, площина координат, тактильна розмальов-ка, модель годинника шрифтом Брайля, тростини та наконечники до них, збільшувачі, прилад ”Орієнтир”, машинка друкарська за систе-мою Брайля, мішечки сенсорні та ін.;
  • настільні ігри: монополія, шоу даун ( тенісний стіл), шашки та шах-мати для незрячих, пазли, ігри-головоломки, доміно;
  • комп’ютерна техніка: ноутбуки, колонки, проектор, ламінатор, екра-ни, принтер, персональний комп’ютерний моноблок, багатофункціо-нальні пристрої;
  • спортивне обладнання: лавка гімнастична з підставкою для штанги, навісні панелі ”Cкалодром”, лабіринт для рук та ніг, драбини коор-динаційні з бар’єром, доріжка “ Перешкода”, килимки масажні та ін.;
  • художня література за системою Брайля;
  • медичне обладнання: отоскоп;
  • обладнання для двору: гойдалка дитяча дворова, лава зі спиною дворова, гойдалка балансир, гірка дитяча, пісочниця, м’ячі.

Posted in Інформація on Jun 10, 2020

© 2017, School №5.
Template created by School №5

Авторизація